english
ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (National Hydroinformatics and Climate Data Center : NHC) ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน คือ แผนพัฒนาคลังข้อมูลน้ำ ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันทำให้เกิดซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง ด้วยโมเดลการพยากรณ์ต่างๆ พร้อมกับการนำมาประมวลร่วมกันแบบบูรณาการและรายงานผู้บริหารเพื่อตัดสินใจสั่งการ โดยดำเนินการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ จำนวน 13 หน่วยงาน เริ่มดำเนินการในปี 2555

ในปี 2559 พัฒนาต่อยอดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านการจัดการน้ำ โดยเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเป็น 34 หน่วยงาน เพื่อใช้งานระบบข้อมูลร่วมกันในการติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างมีเอกภาพ


การดำเนินงาน

หลังเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลเห็นความสำคัญของการมีข้อมูลและระบบสารสนเทศที่พร้อมเพื่อการตัดสินใจในการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จึงมอบหมายให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ภายใต้แผนงานระยะเร่งด่วนด้าน “พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย” โดยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ ให้อยู่ภายใต้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ ควบคุมสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ในปี พ.ศ. 2555 สสนก. ได้เริ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเจ้าท่า กรมอุทกศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาที่ดิน และ กรมทรัพยากรธรณี

english

ข้อมูลเริ่มต้นจาก 12 หน่วยงาน ในระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติต่อมาในปี พ.ศ. 2558

รัฐบาลได้มอบหมายให้ สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเป็น 34 หน่วยงาน ปัจจุบันมีข้อมูลทั้งหมด 388 รายการ ทั้งข้อมูลติดตามสภาพอากาศ เช่น เส้นทางพายุ ภาพถ่ายจากดาวเทียม การติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศจากค่าความสูงน้ำทะเลและอุณหภูมิผิวน้ำทะเล แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน จากแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF Model) และข้อมูลติดตามสถานการณ์น้ำ เช่น ข้อมูลฝนตกในพื้นที่ ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน เส้นทางและสภาพน้ำ แสดงปริมาณการปล่อยน้ำออกสู่ลำน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสายสำคัญ สำหรับใช้ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพenglish

คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (ThaiWater)


 1. กรมชลประทาน
 2. กรมอุตุนิยมวิทยา
 3. กรมทรัพยากรน้ำ
 4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 5. กรมเจ้าท่า
 6. กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
 7. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 8. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 9. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 10. กรุงเทพมหานคร
 11. กรมพัฒนาที่ดิน
 12. กรมทรัพยากรธรณี
 13. การประปาส่วนภูมิภาค
 14. กรมป้องกันและบรรเทา
 15. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 16. กรมควบคุมมลพิษ
 17. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 18. การประปานครหลวง
 19. กรมทางหลวง
 20. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 21. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 22. กรมแผนที่ทหาร
 23. กรมป่าไม้
 24. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 25. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 26. สำนักงบประมาณ
 27. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 28. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 29. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 30. กรมโยธาธิการและผังเมือง
 31. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 32. การนิคมอุตสาหกรรม
 33. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 34. กรมทางหลวงชนบท


   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.