แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ ข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 60 ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 45,720 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 65% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 21,193 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,844 และ 3,004 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 2 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง และเขื่อนลำตะคอง อีกทั้งมีเขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง ที่มีปริมาณน้ำสูงเกินระดับกักเก็บปกติ ทำให้ต้องระบายน้ำผ่าน spill way

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-08-19

สถานที่ เวลา มม.
อุบลราชธานี อ.ทุ่งศรีอุดม ทุ่งศรีอุดม 15:00 118.2
พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.วัดโบสถ์ 15:00 87.0
นครสวรรค์ อ.เก้าเลี้ยว ทต.เก้าเลี้ยว 15:00 83.0
ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ บ้านห้วยผอก 15:00 71.4
บุรีรัมย์ อ.ชำนิ บ้านโคกพลวง 15:00 65.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-08-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
บุรีรัมย์ อ.แคนดง แคนดง 15:00 25.0
นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว รพ.วังน้ำเขียว 15:00 25.0
ขอนแก่น อ.ชุมแพ นาหนองทุ่ม 15:00 25.0
เชียงราย อ.แม่จัน ทต.แม่จัน 15:00 25.5
สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ เมืองที 15:00 25.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-08-19

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,692 (49.71%) 2,892 (21%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,973 (62.81%) 3,123 (33%)
เขื่อนแควน้อย 737 (78.53%) 694 (74%)
เขื่อนป่าสักฯ 256 (26.69%) 253 (26%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
13,659 (51%)
(ล้าน.ลบ.ม)
6,963 (28%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนแม่กวง (15%) เขื่อนศรีนครินทร์ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนน้ำอูน (113.43%) เขื่อนน้ำพุง (102.58%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.