แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนตกหนาแน่น โดยรายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 39,072 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 55% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,545 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,238 และ 1,809 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-06-27

สถานที่ เวลา มม.
เชียงราย อ.แม่จัน ทต.แม่จัน 06:00 58.0
ลำปาง อ.แจ้ห่ม อบต.แจ้ห่ม 06:00 38.0
เลย อ.นาแห้ว เหล่ากอหก 06:00 37.2
เชียงราย อ.เมืองเชียงราย อบต.รอบเวียง 06:00 35.8
ตราด อ.บ่อไร่ หนองบอน 06:00 33.0

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-06-27

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
อุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด น้ำปาด 06:00 18.1
เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อมก๋อย 06:00 20.1
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 06:00 21.4
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 06:00 22.1
ยะลา อ.กาบัง กาบัง 06:00 22.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-06-26

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,044 (44.9%) 2,244 (17%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,625 (48.63%) 1,775 (19%)
เขื่อนแควน้อย 413 (43.97%) 370 (39%)
เขื่อนป่าสักฯ 316 (32.9%) 313 (33%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,398 (41%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,702 (19%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิรินธร (6%) เขื่อนแม่กวง (12%) เขื่อนวชิราลงกรณ (13%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (14%) เขื่อนลำตะคอง (17%) เขื่อนภูมิพล (17%)
เขื่อนสิริกิติ์ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.