แผนภาพแสดงระดับน้ำ ณ สถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

ภายในกรอบสีเขียว in คือระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำ, out คือระดับน้ำหลังประตูระบายน้ำ หน่วยเป็นเมตรจากระดับน้ำทะเล (ปรับปรุงข้อมูลทุกๆ 15 นาที) ส่วนภายในกรอบสีเทาหมายถึงข้อมูลขาดหายไปนานเกิน 30 นาที
Click บริเวณสถานีตรวจวัดเพื่อแสดงแผนภูมิระดับน้ำ


  ที่มา : กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
in:0.00,out:0.00
in:0.41,out:0.79
in:0.11,out:0.83
in:0.07,out:0.40
in:-0.04,out:   
in:-0.81,out:0.03
in:0.14,out:   
in:-0.02,out:0.41
in:-0.55,out:0.06
in:   ,out:   
in:-0.81,out:0.07
in:-0.24,out:-0.05
in:   ,out:   
in:-1.08,out:0.06
in:-1.29,out:   
in:-0.37,out:-0.07
in:-1.10,out:   
in:0.75,out:   
in:-0.69,out:-0.50
in:-0.62,out:-0.43
in:-0.49,out:0.05
in:-0.16,out:0.17
in:-0.38,out:-0.22
in:-0.79,out:0.15
in:-0.31,out:   
in:   ,out:   
in:-0.74,out:0.37
in:-1.27,out:0.11
in:-1.08,out:0.33
in:   ,out:   
in:-1.23,out:0.64
in:-2.72,out:0.45
in:-0.48,out:   
in:-0.27,out:0.22
in:0.57,out:0.58
in:-0.04,out:0.23
in:0.48,out:0.74
in:0.09,out:0.17
in:0.29,out:   
in:0.05,out:-0.47
in:0.15,out:0.38
in:0.32,out:   
in:   ,out:   
in:0.08,out:   
in:0.08,out:0.22
in:0.32,out:   
in:   ,out:   
in:-0.68,out:0.16
in:0.38,out:0.37
in:-1.38,out:0.30
in:-0.77,out:0.47