แผนภาพแสดงปริมาณน้ำฝน ณ สถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

ภายในกรอบสีเขียว แสดงค่าปริมาณน้ำฝนที่ตกใน 15 นาทีที่ผ่านมา หน่วยเป็น ม.ม. (ปรับปรุงข้อมูลทุกๆ 15 นาที) ส่วนภายในกรอบสีเทาหมายถึงข้อมูลขาดหายไปนานเกิน 30 นาที
Click บริเวณสถานีตรวจวัดเพื่อแสดงแผนภูมิปริมาณน้ำฝน


  ที่มา : กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
   
0.00
0.00
   
0.00
0.00
   
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
   
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
   
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
   
0.00
0.00
0.00
   
0.00
0.00
0.00