9 มกราคม 2562 - 15 มกราคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 54.4
[ ทต.บูเก๊ะตา ต.โละจูด จ.นราธิวาส ]