4 มิถุนายน 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 43.6
[ ทต.มายอ ต.มายอ จ.ปัตตานี ]