ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2560 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2560
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 3.409 75 - 0 - - - - -
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 1.135 103 - 0 - - - - -
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.873 44 - 0 - - - - -
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 1.568 60 - 0 - - - - -
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 21.250 54 - 0 - - - - -
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 5.611 101 - 0 - - - - -
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.701 87 - 0 - - - - -
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 3.658 100 - 0 - - - - -
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 4.344 106 - 0 - - - - -
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.126 78 - 0 - - - - -
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 13.128 86 - 0 - - - - -
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 4.580 46 - 0 - - - - -
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 2.950 18 - 0 - - - - -
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.110 69 - 0 - - - - -
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 3.600 100 - 0 - - - - -
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 5.580 89 5.655 90 0.075 - - 5.355 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 9.440 105 9.560 106 0.120 - - 8.110 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 54.743 75 54.770 75 0.669 - - 51.770 0.642
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.335 53 1.330 52 0.005 - - 1.090 0.010
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 2.016 27 2.016 27 0.030 - - 1.476 0.030
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 7.955 70 7.905 69 0.000 - - 6.545 0.030
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.512 43 0.503 42 0.002 - - 0.343 0.011
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 0.730 17 0.634 15 0.016 - - 0.234 0.096
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 6.195 90 6.195 90 0.000 - - 5.395 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.962 0 0.967 0 0.005 - - 0.829 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.760 95 4.717 94 0.052 - - 4.177 0.096
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.050 0 1.050 0 0.010 - - 0.900 0.010
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.865 0 0.865 0 0.000 - - 0.705 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 12.434 96 12.373 95 0.173 - - 9.503 0.235
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.159 84 1.138 82 0.117 - - 0.773 0.138
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.705 0 0.705 0 0.010 - - 0.635 0.010
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 4.770 80 4.761 79 0.024 - - 4.361 0.033
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.600 0 0.600 0 0.005 - - 0.422 0.005
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.741 0 0.741 0 0.000 - - 0.626 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 34.475 93 34.342 93 0.000 - - 31.842 0.133
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.067 0 1.067 0 0.000 - - 0.962 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 43.270 101 48.197 112 0.013 - - 46.547 0.086
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.805 0 0.805 0 0.000 - - 0.689 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 0.638 0 0.636 0 0.015 - - 0.000 0.017
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 35.870 62 35.680 62 0.156 - - 29.680 0.346
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 1.000 71 - 0 - - - - -
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 3.768 0 3.768 0 0.010 - - 2.818 0.010
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 7.370 39 - 0 - - - - -
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.899 0 0.899 0 0.000 - - 0.851 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 43.680 66 - 0 - - - - -
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.343 0 0.343 0 0.016 - - 0.289 0.005
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 21.012 69 - 0 - - - - -
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.276 0 0.276 0 0.000 - - 0.000 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 5.963 88 - 0 - - - - -
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.340 0 0.340 0 0.000 - - 0.170 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 3.016 34 3.016 34 0.000 - - 2.676 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.401 0 0.401 0 0.015 - - 0.241 0.015
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 27.829 48 27.829 48 0.035 - - 19.029 0.035
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 7.521 0 7.421 0 0.020 - - 6.821 0.120
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.145 0 1.115 0 0.029 - - 0.964 0.059
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 4.450 36 4.400 35 0.070 - - 3.360 0.120
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 2.610 0 2.560 0 0.030 - - 2.280 0.080
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 1.764 32 2.335 42 0.629 - - 1.901 0.058
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 4.822 83 4.756 82 0.001 - - 4.656 0.067
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.601 0 0.624 0 0.050 - - 0.494 0.038
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 5.954 76 5.760 73 0.000 - - 5.060 0.164
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 2.215 0 2.215 0 0.028 - - 2.175 0.028
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 30.580 92 30.460 92 0.455 - - 27.240 0.575
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 7.304 39 6.942 37 0.000 - - 5.242 0.334
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 19.000 0 - 0 - - - - -
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 2.980 0 2.871 0 0.000 - - 2.691 0.055
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 514.563 70 345.543 68 2.885 0.000 0.000 301.927 3.691
  สูงสุด 96.000 15.90 54.743 106 54.770 112 0.669 51.770 0.642
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.276 17 15
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.680 81 2.672 81 0.000 - - 1.727 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 1.550 42 1.539 41 0.048 - - 0.819 0.055
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 18.762 65 18.654 64 0.098 - - 16.654 0.193
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.211 15 0.211 15 0.001 - - 0.131 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.608 45 0.605 44 0.000 - - 0.575 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 12.480 47 12.463 47 0.016 - - 10.993 0.024
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 1.366 50 1.355 50 0.000 - - 1.167 0.002
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 8.104 94 7.999 93 0.000 - - 7.599 0.105
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 2.042 74 2.071 75 0.029 - - 1.951 0.029
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 4.000 100 4.000 100 0.000 - - 3.900 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.749 65 1.736 64 0.046 - - 1.561 0.059
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 3.440 86 3.420 86 0.068 - - 3.180 0.088
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 6.473 84 6.385 82 0.148 - - 5.685 0.148
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 18.580 88 18.460 88 0.290 - - 17.170 0.295
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.270 78 1.270 78 0.000 - - 0.890 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 5.782 64 5.765 64 0.000 - - 5.065 0.463
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 6.870 90 6.802 90 0.000 - - 6.762 0.064
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.721 66 0.689 63 0.000 - - 0.567 0.008
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 3.125 78 3.094 77 0.000 - - 2.544 0.018
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 3.404 58 3.350 57 0.062 - - 2.830 0.116
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 4.600 71 4.468 69 0.000 - - 4.068 0.109
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 4.577 76 4.459 74 0.000 - - 4.059 0.101
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 1.847 84 1.830 83 0.036 - - 1.630 0.053
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.464 31 0.458 31 0.010 - - 0.308 0.017
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.038 2 0.036 2 0.000 - - 0.000 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 3.319 87 3.292 87 0.000 - - 3.067 0.040
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.250 69 1.250 69 0.000 - - 1.090 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.476 74 1.438 72 0.014 - - 0.938 0.052
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.833 83 0.820 82 0.037 - - 0.720 0.050
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 1.102 73 1.088 73 0.035 - - 1.085 0.049
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 2.010 84 2.075 86 0.065 - - 1.957 0.000
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 2.407 60 2.378 59 0.080 - - 1.883 0.109
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 2.113 105 2.083 104 0.161 - - 1.833 0.188
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 4.723 31 4.625 31 0.055 - - 3.740 0.142
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 3.675 84 3.650 83 0.000 - - 3.647 0.008
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 4.015 62 3.960 61 0.000 - - 3.785 0.029
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.024 1 0.020 0 0.000 - - 0.000 0.012
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 11.930 0 11.854 0 0.000 - - 11.684 0.047
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.896 62 1.896 62 0.008 - - 0.896 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 2.374 0 2.336 0 0.018 - - 1.896 0.056
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 1.488 70 1.488 70 0.000 - - 1.368 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 1.550 20 1.542 20 0.000 - - 0.942 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 6.510 63 6.510 63 0.049 - - 5.477 0.049
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 2.597 74 2.427 69 0.183 - - 2.347 0.353
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 32.500 76 32.080 75 0.000 - - 28.780 0.356
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 14.250 73 15.250 78 0.061 - - 12.250 0.061
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.980 0 0.980 0 0.000 - - 0.870 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 2.009 0 2.009 0 0.000 - - 1.859 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.955 0 0.955 0 0.000 - - 0.835 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 12.485 54 12.275 53 0.000 - - 11.625 0.094
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 9.163 79 9.122 78 0.041 - - 8.622 0.082
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 3.190 89 3.178 88 0.000 - - 2.893 0.000
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 3.030 90 3.030 90 0.000 - - 2.874 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 5.906 79 5.750 77 0.000 - - 5.221 0.096
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 2.603 63 2.588 63 0.000 - - 2.525 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 2.310 65 2.310 65 0.018 - - 2.301 0.018
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.740 71 1.754 72 0.050 - - 1.524 0.036
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 4.593 79 4.622 79 0.029 - - 4.022 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 1.436 35 1.444 35 0.025 - - 1.204 0.017
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 3.946 61 3.946 61 0.181 - - 3.246 0.181
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 3.212 44 3.784 51 0.677 - - 3.117 0.106
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 31.960 89 31.576 88 0.000 - - 30.276 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.363 45 1.363 45 0.031 - - 0.833 0.027
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.699 50 0.694 50 0.000 - - 0.484 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.353 57 1.325 56 0.000 - - 1.095 0.022
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 12.387 91 12.387 91 0.056 - - 8.077 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 1.206 86 1.201 86 0.000 - - 0.831 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.584 42 1.549 41 0.000 - - 1.519 0.007
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 1.150 22 1.112 21 0.000 - - 0.812 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.828 15 0.822 15 0.000 - - 0.562 0.002
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 6.440 0 6.280 0 0.000 - - 4.780 0.047
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 4.895 61 4.895 61 0.008 - - 2.895 0.008
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 2.820 33 2.820 33 0.008 - - 1.740 0.008
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 1.459 91 1.450 90 0.000 - - 1.172 0.009
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 2.339 65 2.316 65 0.014 - - 1.824 0.037
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.364 28 0.368 29 0.006 - - 0.328 0.001
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.975 35 0.985 35 0.013 - - 0.945 0.003
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 0.899 22 0.883 21 0.034 - - 0.549 0.050
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 2.353 89 2.328 88 0.000 - - 2.183 0.025
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.925 57 0.925 57 0.002 - - 0.805 0.002
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 10.362 33 10.302 33 0.144 - - 7.302 0.204
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 1.971 55 1.949 54 0.001 - - 1.915 0.019
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 1.606 32 1.606 32 0.022 - - 1.456 0.022
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.731 61 1.753 62 0.034 - - 1.610 0.012
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 1.059 47 1.089 49 0.057 - - 0.922 0.027
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 15.930 71 15.650 70 0.000 - - 15.250 0.280
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 2.071 98 2.091 99 0.020 - - 2.000 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 2.050 65 1.977 63 0.000 - - 1.867 0.073
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 1.087 25 1.065 24 0.000 - - 0.875 0.022
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 6.796 59 6.720 58 0.000 - - 6.400 0.076
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.705 35 0.735 37 0.030 - - 0.515 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 2.404 86 2.420 86 0.083 - - 2.120 0.067
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.902 16 0.892 15 0.000 - - 0.342 0.010
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 1.148 27 1.148 27 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 1.601 67 - 0 - - - - -
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.913 68 - 0 - - - - -
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.795 78 - 0 - - - - -
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 4.083 79 - 0 - - - - -
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 8.580 78 - 0 - - - - -
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 2.813 116 - 0 - - - - -
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.653 75 - 0 - - - - -
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.523 76 - 0 - - - - -
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.434 72 - 0 - - - - -
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 3.950 78 - 0 - - - - -
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.132 75 - 0 - - - - -
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 20.163 85 20.163 85 0.000 - - 18.163 0.300
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 17.344 94 17.200 93 0.000 - - 16.550 0.550
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 4.320 102 4.320 102 0.000 - - 4.120 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.965 99 3.955 99 0.000 - - 3.455 0.340
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.741 98 2.727 97 0.000 - - 2.617 0.220
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 11.650 111 11.489 109 0.000 - - 10.689 0.030
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 3.810 85 3.780 84 0.000 - - 3.080 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 1.848 72 1.848 72 0.000 - - 1.548 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 3.944 99 3.930 98 0.000 - - 3.080 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 2.212 99 2.200 99 0.000 - - 1.670 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 1.732 87 1.704 85 0.000 - - 1.404 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.936 90 0.934 90 0.000 - - 0.784 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 11.676 85 11.632 85 0.000 - - 11.032 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 34.850 104 34.750 104 0.040 - - 33.630 0.130
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 7.140 42 7.140 42 0.003 - - 6.540 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 7.240 91 7.500 94 0.262 - - 6.700 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 12.140 101 12.140 101 0.122 - - 10.294 0.120
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 6.051 0 6.016 0 0.000 - - 5.566 0.034
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 11.530 78 11.560 79 0.028 - - 9.960 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.600 59 0.600 59 0.002 - - 0.300 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.210 49 1.210 49 0.014 - - 0.850 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 5.760 78 - 0 - - - - -
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 8.920 116 8.772 114 0.205 - - 8.732 0.260
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 16.950 92 16.660 91 0.000 - - 16.260 0.154
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 28.010 105 27.880 104 0.000 - - 27.280 0.278
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 17.650 91 17.544 91 0.115 - - 16.653 0.097
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 6.158 83 6.127 82 0.009 - - 5.583 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 9.520 90 9.490 90 0.015 - - 9.090 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 2.282 30 2.315 31 0.007 - - 2.007 0.003
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 7.620 55 7.600 55 0.000 - - 6.600 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.759 93 1.759 93 0.002 - - 1.469 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 1.986 15 1.965 15 0.000 - - 0.995 0.004
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 3.134 11 3.134 11 0.040 - - 2.104 0.025
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 0.710 3 0.692 3 0.001 - - 0.000 0.015
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 2.990 73 2.990 73 0.007 - - 2.890 0.002
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.423 50 1.423 50 0.000 - - 0.979 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.638 19 0.630 18 0.000 - - 0.400 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.174 11 0.174 11 0.001 - - 0.144 0.001
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.256 21 0.254 21 0.000 - - 0.054 0.000
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.180 14 0.177 14 0.000 - - 0.037 0.000
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 13.270 52 13.270 52 0.011 - - 12.070 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 21.996 61 21.996 61 0.006 - - 20.196 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.922 61 0.927 62 0.006 - - 0.625 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 63.698 65 63.526 65 0.221 - - 54.226 0.345
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.339 69 1.385 71 0.048 - - 1.335 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 15.453 66 15.392 66 0.032 - - 14.136 0.071
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.242 0 2.204 0 0.000 - - 1.904 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 2.430 68 2.420 68 0.000 - - 2.300 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 2.328 23 2.328 23 0.011 - - 1.096 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 2.020 37 1.990 36 0.000 - - 1.690 0.016
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 6.312 44 6.268 43 0.000 - - 5.508 0.031
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 20.256 51 20.087 50 0.010 - - 18.087 0.156
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 17.116 62 16.988 61 0.083 - - 15.587 0.192
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 2.304 35 2.280 35 0.000 - - 1.760 0.003
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 3.410 68 3.410 68 0.002 - - 2.645 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 11.432 41 11.163 40 0.000 - - 10.011 0.279
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 1.655 57 1.655 57 0.000 - - 1.473 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 8.199 62 8.199 62 0.011 - - 7.649 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.720 0 4.720 0 0.010 - - 4.170 0.005
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 3.431 39 3.351 39 0.083 - - 2.497 0.159
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.439 35 1.439 35 0.003 - - 1.299 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.737 8 0.728 8 0.000 - - 0.098 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.055 59 1.050 58 0.000 - - 0.748 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 5.571 56 5.571 56 0.090 - - 4.941 0.083
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 1.750 46 1.750 46 0.002 - - 1.300 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 5.796 72 5.796 72 0.006 - - 5.196 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 1.658 7 1.636 7 0.024 - - 0.000 0.044
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 12.419 101 12.419 101 0.145 - - 11.119 0.133
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 13.160 36 13.113 35 0.000 - - 10.313 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 26.416 101 26.416 101 0.025 - - 23.016 0.004
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.010 184 2.016 185 0.000 - - 1.906 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.756 99 3.793 100 0.042 - - 3.083 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 2.559 95 2.608 97 0.053 - - 1.938 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 21.934 59 21.717 58 0.270 - - 20.987 0.448
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 2.760 71 2.760 71 0.007 - - 2.110 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 2.499 0 2.499 0 0.004 - - 2.099 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 4.855 99 4.855 99 0.025 - - 4.411 0.015
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 6.170 77 6.156 77 0.000 - - 5.713 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 11.220 72 11.220 72 0.010 - - 10.570 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 14.121 51 14.051 51 0.000 - - 12.621 0.000
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 21.040 105 21.155 106 0.000 - - 20.339 0.000
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 15.419 138 15.081 135 0.000 - - 14.431 0.020
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 6.500 69 6.500 69 0.006 - - 5.360 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 8.118 68 8.118 68 0.007 - - 7.718 0.000
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 14.348 96 14.377 96 0.038 - - 13.877 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 8.060 161 8.348 167 2.230 - - 8.298 2.633
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 4.546 53 4.560 53 0.006 - - 4.501 0.000
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 1.332 124 1.320 123 0.000 - - 1.300 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.360 99 3.368 99 0.010 - - 2.968 0.000
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.858 85 0.849 84 0.000 - - 0.816 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 1.138 106 1.138 106 0.003 - - 0.898 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 19.952 0 19.932 0 0.215 - - 17.532 0.223
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 3.200 0 3.188 0 0.021 - - 2.888 0.030
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,169.152 67 1,127.746 66 7.851 0.000 0.000 1,004.910 12.705
  สูงสุด 98.000 7.30 63.698 184 63.526 185 2.230 54.226 2.633
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.024 1 2
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 55.266 138 55.199 138 0.000 - - 47.399 0.050
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 4.160 99 4.160 99 0.012 - - 3.960 0.012
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.970 100 1.970 100 0.000 - - 1.802 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.960 100 1.960 100 0.000 - - 1.800 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 10.504 105 10.574 106 0.070 - - 9.574 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 72.302 103 72.381 103 0.231 - - 71.391 0.152
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 6.488 85 6.548 86 0.090 - - 6.268 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 6.099 87 6.168 88 0.077 - - 5.768 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 14.249 86 14.433 87 0.217 - - 13.673 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 18.260 85 18.545 87 0.309 - - 17.545 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 3.624 76 3.580 75 0.000 - - 3.330 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.920 75 0.926 75 0.000 - - 0.726 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 3.287 86 3.321 86 0.038 - - 3.021 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.491 75 1.496 76 0.000 - - 1.306 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 8.943 0 8.976 0 0.048 - - 6.156 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.344 90 1.385 92 0.000 - - 1.295 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 2.272 76 2.272 76 0.000 - - 2.072 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 2.912 100 2.907 100 0.018 - - 2.707 0.000
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.761 126 2.752 125 0.119 - - 2.252 0.191
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 80.485 113 80.605 113 2.500 - - 77.605 2.021
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 19.994 102 19.994 102 0.105 - - 19.794 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 37.726 94 37.930 95 0.244 - - 34.930 0.000
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 46.290 198 - 0 - - - - -
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.410 103 - 0 - - - - -
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 6.044 108 - 0 - - - - -
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 30.279 82 - 0 - - - - -
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.317 110 - 0 - - - - -
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 108.486 112 108.486 112 0.199 - - 104.486 0.156
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 3.930 98 3.930 98 0.004 - - 3.070 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 7.120 98 7.210 99 0.103 - - 6.960 0.009
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 5.167 89 5.140 89 0.000 - - 4.000 0.023
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 2.982 80 2.982 80 0.003 - - 2.862 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 5.539 101 5.539 101 0.014 - - 4.739 0.000
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.104 96 2.116 96 0.017 - - 1.916 0.004
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.603 42 0.603 42 0.000 - - 0.503 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 13.420 22 13.420 22 0.016 - - 9.420 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.278 13 1.278 13 0.002 - - 1.078 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.760 166 1.752 165 0.000 - - 1.652 0.005
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.908 0 0.904 0 0.000 - - 0.854 0.003
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 8.847 107 - 0 - - - - -
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 1.147 101 - 0 - - - - -
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 4.341 111 - 0 - - - - -
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.989 99 - 0 - - - - -
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 7.575 110 - 0 - - - - -
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 3.182 103 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 629.765 94 511.472 89 4.436 0.000 0.000 475.914 2.626
  สูงสุด 97.000 7.80 108.486 198 108.486 165 2.500 104.486 2.021
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.304 25 0.304 25 0.000 - - 0.182 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 9.600 0 9.242 0 0.000 - - 8.212 0.254
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 19.520 45 19.720 45 0.200 - - 17.550 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 5.917 70 5.883 70 0.000 - - 5.533 0.034
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.476 23 0.476 23 0.000 - - 0.427 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 37.871 88 37.871 88 0.000 - - 35.871 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 6.992 58 6.974 58 0.000 - - 6.762 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 2.102 0 2.072 0 0.000 - - 1.872 0.030
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 3.182 100 3.182 100 0.000 - - 2.932 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 7.200 100 7.200 100 0.180 - - 7.103 0.180
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.852 77 0.837 76 0.000 - - 0.740 0.016
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.981 71 1.981 71 0.000 - - 1.781 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 95.997 66 95.742 66 0.380 0.000 0.000 88.965 0.514
  สูงสุด 43.410 2.17 37.871 100 37.871 100 0.200 35.871 0.254
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.304 23 23
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 37.635 75 37.753 76 0.118 - - 32.953 0.000
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 6.235 59 6.215 58 0.000 - - 4.815 0.020
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 2.851 71 2.861 72 0.010 - - 2.621 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.079 48 - 0 - - - - -
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 34.287 97 - 0 - - - - -
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 4.256 99 - 0 - - - - -
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 19.148 82 - 0 - - - - -
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 106.491 76 46.829 69 0.128 0.000 0.000 40.389 0.020
  สูงสุด 50.000 4.80 37.635 99 37.753 76 0.118 32.953 0.020
  ต่ำสุด 4.000 0.032 2.079 48 58
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 3.400 100 3.400 100 0.000 - - 3.280 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 4.009 99 3.799 94 0.000 - - 3.559 0.006
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.054 54 1.054 54 0.000 - - 1.014 0.001
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 8.029 100 8.029 100 0.065 - - 7.419 0.065
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.765 69 2.765 69 0.000 - - 2.635 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.412 80 4.388 80 0.000 - - 4.088 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 1.620 0 1.623 0 0.003 - - 1.403 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 8.819 85 8.798 85 0.000 - - 8.298 0.021
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 35.498 86 35.462 86 0.047 - - 31.462 0.083
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 21.015 0 21.200 0 0.401 - - 19.160 0.216
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 19.294 87 19.322 87 0.049 - - 18.522 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.631 58 1.644 59 0.013 - - 1.494 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 8.597 90 8.474 89 0.000 - - 7.574 0.021
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 12.937 81 12.983 81 0.197 - - 10.483 0.151
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 2.540 104 2.528 103 0.085 - - 2.468 0.097
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 5.995 0 6.005 0 0.063 - - 5.849 0.053
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.378 106 3.285 103 0.133 - - 3.245 0.226
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 10.218 0 10.205 0 0.008 - - 9.535 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 21.623 27 21.741 27 0.118 - - 19.741 0.000
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 37.230 53 37.290 53 0.406 - - 22.990 0.346
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.220 72 1.220 72 0.030 - - 1.220 0.030
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 34.050 57 34.140 57 0.479 - - 21.140 0.389
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 6.120 84 6.180 85 0.100 - - 5.910 0.040
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 10.720 58 10.720 58 0.050 - - 10.320 0.050
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 5.210 26 5.180 26 0.105 - - 4.280 0.137
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 7.760 38 7.730 38 0.009 - - 6.930 0.024
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 1.860 31 1.870 31 0.013 - - 1.810 0.030
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 12.040 56 12.020 56 0.000 - - 11.870 0.020
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 3.150 0 3.140 0 0.010 - - 3.030 0.020
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.748 79 1.480 67 0.000 - - 1.380 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 28.364 0 28.459 0 0.108 - - 26.909 0.013
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.001 0 1.001 0 0.000 - - 0.981 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.130 0 2.110 0 0.001 - - 2.060 0.008
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 329.437 71 329.245 70 2.493 0.000 0.000 282.059 2.099
  สูงสุด 80.000 2.50 108.486 106 37.290 103 0.479 31.462 0.389
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.024 26 26
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,414.418 72 2,921.273 69 20.688 0.000 0.000 2,586.532 23.879