ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2561 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2561
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.378 52 2.378 52 0.000 - - 1.578 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 1.070 97 1.070 97 0.000 - - 0.970 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.764 41 1.764 41 0.000 - - 1.664 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 1.002 39 1.002 39 0.000 - - 0.952 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 16.936 43 16.936 43 0.000 - - 16.436 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 2.020 37 2.020 37 0.000 - - 1.700 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.670 86 3.670 86 0.000 - - 3.387 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.657 73 2.657 73 0.000 - - 2.530 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.581 63 2.581 63 0.000 - - 2.231 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 0.964 66 0.964 66 0.000 - - 0.614 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 8.790 57 8.790 57 0.000 - - 6.490 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 3.120 31 3.120 31 0.020 - - 2.620 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 2.250 14 2.250 14 0.010 - - 1.990 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 2.590 58 2.590 58 0.000 - - 2.440 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 1.420 39 1.420 39 0.040 - - 1.140 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.694 27 1.696 27 0.002 - - 1.396 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 3.460 38 3.460 38 0.000 - - 2.010 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 11.478 16 11.554 16 0.206 - - 8.554 0.130
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 0.890 35 0.890 35 0.000 - - 0.650 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 1.845 25 1.850 25 0.005 - - 1.310 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 8.669 76 8.669 76 0.000 - - 7.309 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.949 79 0.949 79 0.000 - - 0.789 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 0.560 13 0.560 13 0.000 - - 0.160 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 5.882 85 5.882 85 0.000 - - 5.082 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.748 0 0.748 0 0.000 - - 0.610 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 2.883 58 2.899 58 0.015 - - 2.359 0.000
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.050 0 1.050 0 0.000 - - 0.900 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.990 0 0.990 0 0.000 - - 0.830 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 4.039 31 4.092 31 0.053 - - 1.222 0.000
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.357 26 0.361 26 0.004 - - 0.000 0.000
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.262 0 0.262 0 0.000 - - 0.192 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 0.623 10 1.625 27 0.003 - - 1.225 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.452 0 0.452 0 0.000 - - 0.274 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.686 0 0.686 0 0.000 - - 0.571 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 23.538 64 23.573 64 0.000 - - 21.073 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.049 0 1.049 0 0.000 - - 0.944 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 26.392 61 26.330 61 0.000 - - 24.680 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.576 0 0.576 0 0.000 - - 0.460 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.497 0 1.497 0 0.000 - - 0.806 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 8.808 15 8.851 15 0.084 - - 2.851 0.040
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.832 59 0.832 59 0.000 - - 0.812 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 4.725 0 4.725 0 0.000 - - 3.775 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 7.250 39 7.250 39 0.000 - - 6.150 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.209 0 0.209 0 0.000 - - 0.161 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 20.820 32 20.820 32 0.000 - - 8.220 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 1.042 0 1.042 0 0.000 - - 0.988 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 7.910 26 7.910 26 0.000 - - 5.410 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 1.080 0 1.080 0 0.000 - - 0.742 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 0.592 9 0.592 9 0.000 - - 0.464 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 1.253 0 1.253 0 0.000 - - 1.083 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 2.190 24 2.190 24 0.000 - - 1.850 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.053 0 1.053 0 0.000 - - 0.893 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 29.898 52 29.898 52 0.000 - - 21.098 0.000
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 9.048 0 9.048 0 0.000 - - 8.448 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.269 0 1.269 0 0.000 - - 1.118 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 3.433 28 3.433 28 0.000 - - 2.393 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 1.496 0 1.496 0 0.000 - - 1.216 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 1.992 36 1.992 36 0.000 - - 1.558 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 0.992 17 0.992 17 0.000 - - 0.892 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.464 0 0.464 0 0.000 - - 0.334 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 1.643 21 1.643 21 0.000 - - 0.943 0.000
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 2.115 0 2.115 0 0.000 - - 2.075 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 17.480 53 17.480 53 0.176 - - 14.260 0.176
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 2.962 16 2.962 16 0.140 - - 1.262 0.011
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 17.080 0 17.080 0 0.000 - - 16.330 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 1.010 0 1.010 0 0.028 - - 0.830 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 302.427 42 303.601 43 0.786 0.000 0.000 236.304 0.359
  สูงสุด 96.000 15.90 29.898 97 29.898 97 0.206 24.680 0.176
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.209 9 9
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 1.126 34 1.126 34 0.003 - - 0.181 0.001
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 1.107 30 1.107 30 0.003 - - 0.387 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 8.459 29 8.610 30 0.160 - - 6.610 0.000
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.179 13 0.178 12 0.000 - - 0.098 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.501 37 0.498 37 0.000 - - 0.468 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 6.615 25 6.598 25 0.009 - - 5.128 0.019
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.894 33 0.894 33 0.002 - - 0.706 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.612 7 0.617 7 0.005 - - 0.217 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.249 9 0.245 9 0.005 - - 0.125 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.229 56 2.229 56 0.005 - - 2.129 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.353 13 0.353 13 0.000 - - 0.178 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.386 60 2.393 60 0.007 - - 2.153 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 3.126 40 3.102 40 0.062 - - 2.402 0.086
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 9.665 46 9.665 46 0.000 - - 8.375 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.536 33 0.536 33 0.000 - - 0.156 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 3.798 42 3.691 41 0.000 - - 2.991 0.016
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 2.360 31 2.439 32 0.079 - - 2.399 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.046 4 0.046 4 0.000 - - 0.000 0.000
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 2.135 53 2.110 53 0.000 - - 1.560 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 1.413 24 1.408 24 0.000 - - 0.888 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 1.000 15 1.000 15 0.000 - - 0.600 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 0.914 15 0.909 15 0.045 - - 0.509 0.050
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 0.600 27 0.622 28 0.022 - - 0.422 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.156 10 0.156 10 0.000 - - 0.006 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.001 0 0.001 0 0.000 - - 0.000 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.155 30 1.150 30 0.000 - - 0.925 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.802 44 0.798 44 0.000 - - 0.638 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.344 17 0.355 18 0.011 - - 0.000 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.105 11 0.118 12 0.013 - - 0.018 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.208 14 0.208 14 0.000 - - 0.205 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.890 79 1.877 78 0.016 - - 1.759 0.029
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.649 41 1.643 41 0.000 - - 1.148 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.376 68 1.376 68 0.002 - - 1.126 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 2.426 16 2.426 16 0.007 - - 1.541 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 0.475 11 0.465 11 0.010 - - 0.462 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 2.940 46 2.955 46 0.026 - - 2.780 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.440 10 0.440 10 0.026 - - 0.068 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 2.500 0 2.487 0 0.016 - - 2.317 0.029
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.647 54 1.647 54 0.010 - - 0.647 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 0.386 0 0.395 0 0.009 - - 0.000 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.528 25 0.520 24 0.000 - - 0.400 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.870 11 0.870 11 0.000 - - 0.270 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 3.025 29 3.025 29 0.000 - - 1.992 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 0.809 23 0.809 23 0.000 - - 0.729 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 24.853 58 24.853 58 0.045 - - 21.553 0.022
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 6.375 32 6.735 34 0.000 - - 3.735 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.601 0 0.601 0 0.000 - - 0.491 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.240 0 1.236 0 0.000 - - 1.086 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.326 0 0.326 0 0.000 - - 0.206 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 2.428 10 2.428 10 0.102 - - 1.778 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 2.237 19 2.237 19 0.000 - - 1.737 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 2.226 62 2.226 62 0.026 - - 1.941 0.000
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 0.852 25 0.852 25 0.000 - - 0.696 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 2.450 33 2.450 33 0.110 - - 1.921 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 0.938 23 0.938 23 0.000 - - 0.875 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 1.998 56 1.998 56 0.088 - - 1.989 0.029
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.810 74 1.810 74 0.000 - - 1.580 0.022
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 0.612 11 0.612 11 0.000 - - 0.012 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 0.466 11 0.466 11 0.009 - - 0.226 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 1.218 19 1.218 19 0.000 - - 0.518 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 1.476 20 1.476 20 0.000 - - 0.809 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 15.120 42 15.052 42 0.000 - - 13.752 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.923 31 0.923 31 0.000 - - 0.393 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.329 24 0.329 24 0.000 - - 0.119 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.691 29 0.691 29 0.000 - - 0.461 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 5.258 39 5.172 38 0.000 - - 0.862 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.571 41 0.571 41 0.000 - - 0.201 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.543 15 0.543 15 0.000 - - 0.513 0.002
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.538 10 0.538 10 0.000 - - 0.238 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.577 10 0.577 10 0.000 - - 0.317 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 7.320 0 7.260 0 0.000 - - 5.760 0.024
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 1.935 24 1.928 24 0.004 - - 0.000 0.011
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 1.572 18 1.572 18 0.002 - - 0.492 0.002
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.547 34 0.543 34 0.000 - - 0.265 0.004
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.447 40 1.429 40 0.000 - - 0.937 0.018
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.061 5 0.061 5 0.000 - - 0.021 0.001
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.073 3 0.073 3 0.001 - - 0.033 0.001
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 0.305 7 0.305 7 0.003 - - 0.000 0.003
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.182 7 0.182 7 0.001 - - 0.037 0.001
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.530 33 0.530 33 0.003 - - 0.410 0.003
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 4.511 14 4.473 14 0.025 - - 1.473 0.063
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 0.725 20 0.725 20 0.000 - - 0.691 0.001
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 0.877 17 0.877 17 0.003 - - 0.727 0.003
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.251 44 1.251 44 0.004 - - 1.108 0.004
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.540 24 0.540 24 0.002 - - 0.373 0.002
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 7.228 32 7.228 32 0.000 - - 6.828 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.223 11 0.217 10 0.000 - - 0.126 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.255 6 0.255 6 0.000 - - 0.065 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 1.738 15 1.730 15 0.000 - - 1.410 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.183 9 0.183 9 0.000 - - 0.000 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 0.659 24 0.659 24 0.000 - - 0.359 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.087 2 0.087 2 0.000 - - 0.000 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 0.498 12 0.490 12 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.512 21 0.520 22 0.040 - - 0.395 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.435 51 1.435 51 0.010 - - 1.135 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 0.712 31 0.712 31 0.000 - - 0.682 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 2.000 38 2.000 38 0.000 - - 1.750 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 2.080 19 2.140 19 0.000 - - 2.110 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 0.292 12 0.290 12 0.060 - - 0.260 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 0.754 34 0.758 35 0.000 - - 0.338 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 1.414 43 1.414 43 0.000 - - 0.964 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 0.555 28 0.555 28 0.000 - - 0.475 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 2.210 44 2.250 44 0.000 - - 1.850 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.492 33 0.492 33 0.000 - - 0.462 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 15.331 65 15.331 65 0.000 - - 13.331 0.010
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 8.110 44 8.110 44 0.000 - - 7.460 0.100
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 1.850 44 1.850 44 0.000 - - 1.650 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.066 77 3.066 77 0.000 - - 2.566 0.210
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 1.446 52 1.446 52 0.000 - - 1.336 0.000
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 4.132 39 4.092 39 0.000 - - 3.292 0.030
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 1.410 31 1.402 31 0.000 - - 0.702 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 0.538 21 0.538 21 0.000 - - 0.238 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 1.273 32 1.270 32 0.000 - - 0.420 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.024 46 1.016 46 0.000 - - 0.486 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.406 20 0.406 20 0.000 - - 0.106 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.770 74 0.770 74 0.000 - - 0.620 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 4.931 36 4.931 36 0.000 - - 4.331 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 14.460 43 14.460 43 0.010 - - 13.340 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 5.480 32 5.480 32 0.003 - - 4.880 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 2.430 30 2.430 30 0.001 - - 1.630 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 7.550 63 7.550 63 0.000 - - 5.704 0.000
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 3.194 0 3.185 0 0.000 - - 2.735 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 9.180 62 9.180 62 0.025 - - 7.580 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.330 33 0.330 33 0.001 - - 0.030 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 0.746 30 0.746 30 0.115 - - 0.386 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 2.928 40 2.928 40 0.000 - - 2.898 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 2.413 31 2.413 31 0.046 - - 2.373 0.000
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 4.170 23 4.170 23 0.000 - - 3.770 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 14.990 56 14.940 56 0.000 - - 14.340 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 6.008 31 5.942 31 0.000 - - 5.051 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 1.304 18 1.297 17 0.000 - - 0.753 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 3.695 35 3.716 35 0.028 - - 3.316 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 0.699 9 0.699 9 0.008 - - 0.391 0.003
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 6.700 49 6.720 49 0.000 - - 5.720 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.347 71 1.347 71 0.002 - - 1.057 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 0.436 3 0.427 3 0.000 - - 0.000 0.004
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 0.932 3 0.932 3 0.026 - - 0.000 0.025
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 0.782 3 0.746 3 0.000 - - 0.000 0.015
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 1.277 31 1.273 31 0.000 - - 1.173 0.002
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 0.969 34 0.969 34 0.001 - - 0.525 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.181 5 0.181 5 0.001 - - 0.000 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.027 2 0.027 2 0.000 - - 0.000 0.001
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.092 8 0.092 8 0.000 - - 0.000 0.000
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.083 6 0.083 6 0.000 - - 0.000 0.000
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 9.814 39 9.772 38 0.000 - - 8.572 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 18.736 52 18.736 52 0.005 - - 16.936 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.615 41 0.613 41 0.000 - - 0.311 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 32.938 34 32.938 34 0.080 - - 23.638 0.044
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.272 14 0.272 14 0.000 - - 0.222 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 8.467 36 8.467 36 0.019 - - 7.211 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.014 0 1.014 0 0.000 - - 0.714 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 1.197 33 1.191 33 0.000 - - 1.071 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.321 13 1.299 13 0.000 - - 0.067 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 1.064 19 1.064 19 0.001 - - 0.764 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 4.375 30 4.375 30 0.005 - - 3.615 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 9.811 25 9.667 24 0.000 - - 7.667 0.130
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 7.741 28 7.741 28 0.011 - - 6.340 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.845 13 0.845 13 0.000 - - 0.325 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 2.535 51 2.535 51 0.002 - - 1.770 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 8.018 29 7.872 28 0.000 - - 6.720 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.706 24 0.706 24 0.008 - - 0.524 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 6.520 49 6.495 49 0.000 - - 5.945 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 3.880 0 3.880 0 0.033 - - 3.330 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.967 11 0.967 11 0.002 - - 0.113 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.182 29 1.182 29 0.004 - - 1.042 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.005 0 0.005 0 0.000 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.790 44 0.787 44 0.000 - - 0.485 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 4.712 47 4.712 47 0.008 - - 4.082 0.000
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 0.960 25 0.960 25 0.002 - - 0.510 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 3.927 49 3.877 48 0.048 - - 3.277 0.092
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 4.528 20 4.528 20 0.005 - - 2.728 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 4.830 39 4.830 39 0.008 - - 3.530 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 10.116 27 10.116 27 0.018 - - 7.316 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 14.117 54 14.117 54 0.016 - - 10.717 0.000
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 1.647 151 1.647 151 0.003 - - 1.537 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 2.722 72 2.722 72 0.005 - - 2.012 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 0.714 26 0.714 26 0.002 - - 0.044 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 10.673 29 10.673 29 0.032 - - 9.943 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 0.736 19 0.736 19 0.004 - - 0.086 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.430 0 1.430 0 0.002 - - 1.030 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 0.950 19 0.950 19 0.000 - - 0.506 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 3.309 41 3.298 41 0.000 - - 2.855 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 6.070 39 6.070 39 0.000 - - 5.420 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 1.551 6 1.551 6 0.000 - - 0.121 0.000
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 4.165 21 4.066 20 0.000 - - 3.250 0.000
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 2.216 20 2.216 20 0.018 - - 1.566 0.000
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 4.142 44 4.142 44 0.000 - - 3.002 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 2.886 24 2.877 24 0.000 - - 2.477 0.000
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 7.099 47 7.099 47 0.000 - - 6.599 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 1.492 30 1.492 30 0.000 - - 1.442 0.000
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 1.918 22 1.943 23 0.025 - - 1.884 0.000
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.501 47 0.501 47 0.000 - - 0.481 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 1.385 41 1.382 41 0.000 - - 0.982 0.000
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.239 24 0.239 24 0.000 - - 0.206 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.153 14 0.153 14 0.000 - - 0.000 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 8.308 0 8.336 0 0.035 - - 5.936 0.000
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 0.800 0 0.800 0 0.020 - - 0.500 0.018
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 563.693 31 563.210 31 1.779 0.000 0.000 440.869 1.141
  สูงสุด 98.000 7.30 32.938 151 32.938 151 0.160 23.638 0.210
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.001 2 2
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 9.733 24 9.599 24 0.000 - - 1.799 0.107
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 1.450 35 1.450 35 0.000 - - 1.250 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.941 48 0.914 46 0.000 - - 0.746 0.026
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.918 47 0.914 47 0.000 - - 0.754 0.004
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 4.206 42 4.206 42 0.000 - - 3.206 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 30.000 43 29.684 42 0.358 - - 28.694 0.674
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 3.248 42 3.224 42 0.010 - - 2.944 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 4.272 61 4.246 60 0.000 - - 3.846 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 10.271 62 10.229 62 0.000 - - 9.469 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 5.114 24 5.121 24 0.012 - - 4.121 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 1.512 32 1.506 31 0.014 - - 1.256 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.838 68 0.838 68 0.000 - - 0.638 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.736 71 2.736 71 0.014 - - 2.436 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.285 65 1.281 65 0.000 - - 1.091 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 4.432 0 4.432 0 0.011 - - 1.612 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 0.776 52 0.780 52 0.000 - - 0.690 0.014
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.716 58 1.176 40 0.000 - - 0.976 0.018
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 0.922 32 0.922 32 0.000 - - 0.722 0.000
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 0.857 39 0.857 39 0.011 - - 0.357 0.084
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 26.599 37 26.424 37 0.037 - - 23.424 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 5.138 26 5.120 26 0.001 - - 4.920 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 26.525 66 26.438 66 0.112 - - 23.438 0.367
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 21.165 91 21.165 91 0.000 - - 20.365 0.093
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 1.224 52 1.224 52 0.000 - - 0.474 0.082
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 2.271 41 2.271 41 0.048 - - 1.791 0.027
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 17.961 49 17.961 49 0.000 - - 14.617 0.287
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 4.874 74 4.874 74 0.023 - - 4.274 0.011
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 56.000 58 55.700 57 0.000 - - 51.700 0.267
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 1.720 43 1.720 43 0.002 - - 0.860 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 2.407 33 2.397 33 0.000 - - 2.147 0.006
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.440 60 3.430 59 0.000 - - 2.290 0.007
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.997 27 0.990 27 0.000 - - 0.870 0.004
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.027 73 4.007 73 0.000 - - 3.207 0.016
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 0.460 21 0.457 21 0.000 - - 0.257 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.213 15 0.211 15 0.000 - - 0.111 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 4.660 8 4.630 8 0.000 - - 0.630 0.021
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.021 10 1.021 10 0.002 - - 0.821 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.130 107 1.142 108 0.013 - - 1.042 0.000
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.383 0 0.383 0 0.000 - - 0.333 0.000
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 4.480 54 4.480 54 0.000 - - 4.360 0.020
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.392 34 0.392 34 0.000 - - 0.342 0.008
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 1.822 47 1.822 47 0.000 - - 1.752 0.015
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.085 54 1.085 54 0.000 - - 0.965 0.005
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 2.241 32 2.241 32 0.000 - - 2.041 0.014
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 1.306 42 1.306 42 0.000 - - 1.206 0.000
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 278.798 45 277.036 45 0.668 0.000 0.000 234.844 2.188
  สูงสุด 97.000 7.80 56.000 107 55.700 108 0.358 51.700 0.674
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 4.158 0 4.158 0 0.000 - - 3.128 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 6.560 15 6.560 15 0.000 - - 4.390 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 3.974 47 3.974 47 0.000 - - 3.624 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.055 3 0.055 3 0.000 - - 0.006 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 11.000 26 11.028 26 0.028 - - 9.028 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 2.658 22 2.658 22 0.000 - - 2.446 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 0.894 0 0.894 0 0.000 - - 0.694 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 1.134 36 1.129 36 0.000 - - 0.879 0.002
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 4.610 64 4.610 64 0.000 - - 4.513 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.377 34 0.371 34 0.000 - - 0.274 0.003
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 0.681 24 0.681 24 0.000 - - 0.481 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 36.101 30 36.118 30 0.028 0.000 0.000 29.463 0.005
  สูงสุด 43.410 2.17 11.000 64 11.028 64 0.028 9.028 0.003
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.055 3 3
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 30.451 61 30.969 62 0.657 - - 26.169 0.346
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 2.284 21 2.305 22 0.000 - - 0.905 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 2.391 60 2.414 60 0.018 - - 2.174 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.412 33 1.412 33 0.000 - - 1.380 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 10.792 30 10.792 30 0.000 - - 8.792 0.000
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 2.876 67 2.876 67 0.000 - - 2.656 0.000
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 14.493 62 14.493 62 0.000 - - 14.113 0.000
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 64.699 48 65.261 48 0.675 0.000 0.000 56.189 0.346
  สูงสุด 50.000 4.80 30.451 67 30.969 67 0.657 26.169 0.346
  ต่ำสุด 4.000 0.032 1.412 21 22
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 1.962 58 1.962 58 0.000 - - 1.842 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 2.252 56 2.252 56 0.000 - - 2.012 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.250 64 1.250 64 0.000 - - 1.210 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 3.818 48 3.818 48 0.000 - - 3.208 0.005
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.137 53 2.137 53 0.005 - - 2.007 0.010
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 3.187 58 3.177 58 0.000 - - 2.877 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 4.252 0 4.252 0 0.000 - - 4.032 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 6.799 65 6.755 65 0.000 - - 6.255 0.031
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 18.668 45 18.589 45 0.000 - - 14.589 0.062
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 10.252 0 10.220 0 0.141 - - 8.180 0.173
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 16.943 76 16.921 76 0.000 - - 16.121 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.962 70 1.960 70 0.000 - - 1.810 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 5.018 53 4.995 53 0.000 - - 4.095 0.021
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 7.884 49 7.922 50 0.106 - - 5.422 0.068
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.132 46 1.128 46 0.008 - - 1.068 0.012
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 3.628 0 3.628 0 0.049 - - 3.472 0.049
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.090 65 2.110 66 0.085 - - 2.070 0.065
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 4.898 0 4.879 0 0.002 - - 4.209 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 41.488 52 41.146 51 0.048 - - 39.146 0.390
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 51.620 73 51.620 73 0.086 - - 37.320 0.086
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 0.940 55 0.940 55 0.000 - - 0.940 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 33.610 56 33.660 56 0.223 - - 20.660 0.173
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 0.850 12 0.850 12 0.000 - - 0.580 0.020
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 10.810 58 10.774 58 0.014 - - 10.374 0.050
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 12.110 61 12.110 61 0.049 - - 11.210 0.042
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 10.030 49 9.980 49 0.059 - - 9.180 0.097
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 2.520 42 2.500 42 0.000 - - 2.440 0.020
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 12.480 58 12.380 58 0.000 - - 12.230 0.100
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.573 0 0.573 0 0.000 - - 0.463 0.017
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.718 78 1.718 78 0.000 - - 1.618 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 36.675 0 36.675 0 0.053 - - 35.125 0.053
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 0.649 0 0.649 0 0.000 - - 0.629 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 1.880 0 1.880 0 0.014 - - 1.830 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 316.085 56 315.410 56 0.942 0.000 0.000 268.224 1.596
  สูงสุด 80.000 2.50 56.000 78 51.620 78 0.223 39.146 0.390
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 12 12
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 1,907.557 37 1,906.343 37 6.769 0.000 0.000 1,534.720 7.057