ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2560 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2560
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 3.872 85 3.872 85 0.001 - - 3.072 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 1.260 115 1.260 115 0.000 - - 1.160 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.946 45 1.946 45 0.000 - - 1.846 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 1.742 67 1.742 67 0.000 - - 1.692 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 20.854 53 20.854 53 0.000 - - 20.354 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 5.611 101 5.611 101 0.000 - - 5.291 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.944 92 3.944 92 0.009 - - 3.661 0.019
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 3.651 100 3.651 100 0.000 - - 3.524 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 4.123 101 4.123 101 0.000 - - 3.773 0.008
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.420 98 1.420 98 0.000 - - 1.070 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 13.561 89 13.561 89 0.011 - - 11.261 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 5.340 53 5.340 53 0.000 - - 4.840 0.010
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 3.510 22 3.510 22 0.100 - - 3.250 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 4.812 107 4.812 107 0.000 - - 4.662 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 3.600 100 3.600 100 0.000 - - 3.320 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 6.165 98 6.017 96 0.105 - - 5.717 0.252
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 11.110 123 11.110 123 0.000 - - 9.660 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 57.932 79 57.905 79 0.275 - - 54.905 0.301
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.530 60 1.530 60 0.000 - - 1.290 0.030
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 2.346 31 2.346 31 0.002 - - 1.806 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 11.032 97 11.032 97 0.000 - - 9.672 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 1.086 91 1.086 91 0.003 - - 0.926 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 0.807 19 0.807 19 0.005 - - 0.407 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 6.882 100 6.882 100 0.002 - - 6.082 0.002
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.997 0 0.997 0 0.000 - - 0.859 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.479 90 4.412 88 0.017 - - 3.872 0.083
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.380 0 1.380 0 0.003 - - 1.230 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.356 0 1.356 0 0.002 - - 1.196 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 13.000 100 12.991 100 0.082 - - 10.121 0.094
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.134 82 1.124 81 0.009 - - 0.759 0.019
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.748 0 0.748 0 0.000 - - 0.678 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 4.477 75 4.477 75 0.000 - - 4.077 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.679 0 0.679 0 0.000 - - 0.501 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 1.016 0 1.016 0 0.001 - - 0.901 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 34.342 93 34.342 93 0.000 - - 31.842 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.128 0 1.128 0 0.000 - - 1.023 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 48.124 112 48.124 112 0.000 - - 46.474 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.744 0 0.744 0 0.000 - - 0.628 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.849 0 1.849 0 0.000 - - 1.158 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 30.077 52 30.056 52 0.024 - - 24.056 0.050
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.985 70 0.985 70 0.000 - - 0.965 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 5.900 0 5.900 0 0.002 - - 4.950 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 7.530 40 7.540 40 0.010 - - 6.440 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.899 0 0.899 0 0.000 - - 0.851 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 39.440 60 38.920 59 0.000 - - 26.320 0.284
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 1.006 0 1.006 0 0.000 - - 0.952 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 21.862 71 21.907 72 0.045 - - 19.407 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 1.120 0 1.120 0 0.000 - - 0.782 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 5.435 80 5.242 78 0.000 - - 5.114 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 1.140 0 1.140 0 0.000 - - 0.970 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 3.050 34 3.016 34 0.000 - - 2.676 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.268 0 1.268 0 0.000 - - 1.108 0.008
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 32.347 56 32.347 56 0.037 - - 23.547 0.037
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 6.867 0 6.867 0 0.000 - - 6.267 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.269 0 1.269 0 0.000 - - 1.118 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 4.420 36 4.420 36 0.000 - - 3.380 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 3.410 0 3.410 0 0.001 - - 3.130 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 4.985 91 5.370 98 0.000 - - 4.936 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 4.385 76 4.350 75 0.000 - - 4.250 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 1.344 0 1.344 0 0.001 - - 1.214 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 5.850 75 5.682 72 0.097 - - 4.982 0.220
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 3.454 0 3.454 0 0.005 - - 3.414 0.030
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 35.640 107 35.640 107 0.000 - - 32.420 0.000
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 5.134 27 5.121 27 0.007 - - 3.421 0.020
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 23.340 0 23.340 0 0.000 - - 22.590 0.026
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 2.697 0 2.697 0 0.000 - - 2.517 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 548.443 76 547.638 76 0.856 0.000 0.000 480.337 1.495
  สูงสุด 96.000 15.90 57.932 123 57.905 123 0.275 54.905 0.301
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.679 19 19
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.555 77 2.547 77 0.000 - - 1.602 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 1.334 36 1.328 36 0.000 - - 0.608 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 17.229 59 17.229 59 0.011 - - 15.229 0.000
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.264 18 0.264 18 0.001 - - 0.184 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.675 50 0.675 50 0.001 - - 0.645 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 12.055 45 12.038 45 0.011 - - 10.568 0.020
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 1.310 48 1.310 48 0.002 - - 1.122 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 7.019 81 6.984 81 0.000 - - 6.584 0.035
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 1.652 60 1.652 60 0.000 - - 1.532 0.035
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 3.964 99 3.969 99 0.005 - - 3.869 0.035
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.284 48 1.278 47 0.000 - - 1.103 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.973 74 2.969 74 0.080 - - 2.729 0.084
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 5.076 65 5.054 65 0.000 - - 4.354 0.018
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 16.558 79 16.558 79 0.011 - - 15.268 0.084
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.063 65 1.054 65 0.000 - - 0.674 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 4.976 55 4.967 55 0.000 - - 4.267 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 5.662 75 5.502 72 0.000 - - 5.462 0.077
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.267 24 0.265 24 0.002 - - 0.143 0.004
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 2.665 67 2.665 67 0.000 - - 2.115 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 2.780 47 2.740 46 0.067 - - 2.220 0.107
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 3.300 51 3.268 50 0.000 - - 2.868 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 2.984 50 2.928 49 0.000 - - 2.528 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 1.611 73 1.602 73 0.000 - - 1.402 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.150 10 0.150 10 0.000 - - 0.000 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.021 1 0.021 1 0.000 - - 0.000 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 2.167 57 2.161 57 0.000 - - 1.936 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.185 65 1.185 65 0.000 - - 1.025 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.062 53 1.057 53 0.000 - - 0.557 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.622 62 0.619 62 0.000 - - 0.519 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.430 29 0.427 28 0.000 - - 0.424 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 2.075 86 2.062 86 0.011 - - 1.944 0.024
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 2.176 54 2.176 54 0.000 - - 1.681 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 2.004 100 2.004 100 0.002 - - 1.754 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 4.242 28 4.242 28 0.009 - - 3.357 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 2.603 59 2.568 59 0.007 - - 2.565 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 3.693 57 3.670 57 0.090 - - 3.495 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.039 1 0.039 1 0.090 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 9.655 0 9.655 0 0.000 - - 9.485 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.860 61 1.860 61 0.007 - - 0.860 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 1.867 0 1.861 0 0.000 - - 1.421 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 1.265 59 1.261 59 0.000 - - 1.141 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 2.385 31 2.375 31 0.000 - - 1.775 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 5.950 58 5.950 58 0.000 - - 4.917 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 2.478 71 2.454 70 0.000 - - 2.374 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 31.360 74 31.300 73 0.000 - - 28.000 0.000
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 16.690 85 16.960 86 0.000 - - 13.960 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.931 0 0.924 0 0.000 - - 0.814 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.879 0 1.879 0 0.000 - - 1.729 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.647 0 0.644 0 0.000 - - 0.524 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 7.763 33 7.735 33 0.000 - - 7.085 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 6.810 58 6.780 58 0.000 - - 6.280 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 3.144 87 3.133 87 0.014 - - 2.848 0.025
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 2.694 80 2.694 80 0.000 - - 2.538 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 5.220 70 5.130 68 0.000 - - 4.601 0.054
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 2.063 50 2.063 50 0.000 - - 2.000 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 0.874 25 0.844 24 0.009 - - 0.835 0.038
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.401 57 1.390 57 0.000 - - 1.160 0.000
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 3.455 59 3.432 59 0.000 - - 2.832 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 1.116 27 1.108 27 0.000 - - 0.868 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 3.266 51 3.217 50 0.000 - - 2.517 0.029
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 3.731 51 3.731 51 0.000 - - 3.064 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 26.008 72 25.816 72 0.000 - - 24.516 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.251 41 1.243 41 0.000 - - 0.713 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.591 42 0.586 42 0.000 - - 0.376 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.122 48 1.122 48 0.004 - - 0.892 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 11.099 82 11.013 81 0.000 - - 6.703 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.994 71 0.986 70 0.000 - - 0.616 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.861 50 1.833 49 0.000 - - 1.803 0.003
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.868 16 0.868 16 0.000 - - 0.568 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.700 13 0.695 12 0.000 - - 0.435 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 2.840 0 7.840 0 0.000 - - 6.340 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 3.461 43 3.444 43 0.000 - - 1.444 0.016
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 2.455 28 2.455 28 0.002 - - 1.375 0.002
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 1.060 66 1.060 66 0.002 - - 0.782 0.002
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.879 52 1.879 52 0.006 - - 1.387 0.006
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.331 26 0.327 25 0.000 - - 0.287 0.004
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.720 26 0.712 25 0.000 - - 0.672 0.008
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 0.625 15 0.619 15 0.000 - - 0.285 0.006
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 1.204 46 1.204 46 0.005 - - 1.059 0.005
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.767 47 0.767 47 0.002 - - 0.647 0.002
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 8.690 28 8.635 28 0.000 - - 5.635 0.055
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 1.348 38 1.331 37 0.000 - - 1.297 0.018
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 1.296 26 1.296 26 0.004 - - 1.146 0.004
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.589 56 1.582 56 0.000 - - 1.439 0.007
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.876 39 0.876 39 0.003 - - 0.709 0.003
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 13.323 60 13.260 59 0.000 - - 12.860 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 1.266 60 1.251 59 0.000 - - 1.160 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.350 11 0.291 9 0.000 - - 0.181 0.059
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.796 18 0.787 18 0.000 - - 0.597 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 5.623 49 5.607 49 0.000 - - 5.287 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.661 33 0.661 33 0.000 - - 0.441 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 2.007 72 1.992 71 0.000 - - 1.692 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.540 9 0.531 9 0.000 - - 0.000 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 1.061 25 1.061 25 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 1.078 45 1.064 44 0.000 - - 0.939 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.821 65 1.821 65 0.000 - - 1.521 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.691 73 1.691 73 0.000 - - 1.661 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 3.972 76 3.972 76 0.000 - - 3.722 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 6.400 58 6.280 57 0.000 - - 6.250 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 2.392 99 2.350 97 0.000 - - 2.320 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.245 57 1.240 57 0.000 - - 0.820 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.466 75 2.466 75 0.000 - - 2.016 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.374 69 1.374 69 0.000 - - 1.294 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 3.800 75 3.800 75 0.000 - - 3.400 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.096 73 1.096 73 0.000 - - 1.066 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 19.210 81 19.210 81 0.000 - - 17.210 0.000
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 14.608 79 14.464 79 0.000 - - 13.814 0.550
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 3.360 79 3.360 79 0.000 - - 3.160 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.625 91 3.615 90 0.000 - - 3.115 0.640
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.079 74 2.062 74 0.000 - - 1.952 0.020
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 9.180 87 9.090 87 0.000 - - 8.290 0.030
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 2.670 59 2.660 59 0.000 - - 1.960 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 1.716 67 1.716 67 0.000 - - 1.416 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 2.788 70 2.776 69 0.000 - - 1.926 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.992 89 1.992 89 0.000 - - 1.462 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.900 45 0.896 45 0.000 - - 0.596 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.910 88 0.910 88 0.000 - - 0.760 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 10.456 76 10.420 76 0.181 - - 9.820 0.084
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 32.590 97 32.590 97 0.000 - - 31.470 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 7.120 42 7.120 42 0.003 - - 6.520 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 7.040 88 7.040 88 0.002 - - 6.240 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.860 99 11.860 99 0.003 - - 10.014 0.000
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 5.471 0 5.462 0 0.000 - - 5.012 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 12.080 82 12.080 82 0.002 - - 10.480 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.569 56 0.569 56 0.002 - - 0.269 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.064 43 1.064 43 0.013 - - 0.704 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 5.536 75 5.536 75 0.000 - - 5.506 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 6.474 84 6.474 84 0.081 - - 6.434 0.002
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 13.170 72 13.170 72 0.000 - - 12.770 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 25.680 96 25.550 95 0.000 - - 24.950 0.061
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 16.164 84 16.164 84 0.063 - - 15.273 0.040
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 5.133 69 5.117 69 0.000 - - 4.573 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 8.620 81 8.560 81 0.000 - - 8.160 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 3.620 48 3.620 48 0.000 - - 3.312 0.003
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 7.700 56 7.700 56 0.002 - - 6.700 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.810 95 1.810 95 0.002 - - 1.520 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 1.814 13 1.814 13 0.000 - - 0.844 0.004
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 2.410 9 2.410 9 0.000 - - 1.380 0.025
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 3.567 14 3.567 14 0.000 - - 1.957 0.015
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 2.789 69 2.789 69 0.000 - - 2.689 0.002
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.308 46 1.296 46 0.000 - - 0.852 0.006
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.980 29 0.980 29 0.000 - - 0.750 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.169 11 0.169 11 0.000 - - 0.139 0.001
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.175 15 0.175 15 0.000 - - 0.000 0.000
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.116 9 0.116 9 0.000 - - 0.000 0.000
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 12.442 49 12.442 49 0.013 - - 11.242 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 21.516 60 21.516 60 0.006 - - 19.716 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 1.023 68 1.023 68 0.001 - - 0.721 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 61.480 63 61.396 63 0.000 - - 52.096 0.000
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.950 100 1.950 100 0.002 - - 1.900 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 15.209 65 15.209 65 0.023 - - 13.953 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 0.600 0 1.766 0 0.000 - - 1.466 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 2.610 73 2.610 73 0.004 - - 2.490 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 2.261 22 2.261 22 0.011 - - 1.029 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 1.740 31 1.740 31 0.004 - - 1.440 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 5.706 40 5.687 39 0.000 - - 4.927 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 16.278 41 16.278 41 0.038 - - 14.278 0.017
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 13.858 50 13.821 50 0.000 - - 12.420 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 2.170 33 2.170 33 0.004 - - 1.650 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 3.130 63 3.125 63 0.000 - - 2.360 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 15.050 54 15.050 54 0.000 - - 13.898 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 1.254 43 1.254 43 0.000 - - 1.072 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 8.294 62 8.294 62 0.012 - - 7.744 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.520 0 4.520 0 0.005 - - 3.970 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 2.195 25 2.186 25 0.000 - - 1.332 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.422 35 1.422 35 0.004 - - 1.282 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.566 6 0.558 6 0.000 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.014 56 1.014 56 0.002 - - 0.712 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 5.682 57 5.682 57 0.008 - - 5.052 0.000
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 1.725 45 1.725 45 0.002 - - 1.275 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 5.758 72 5.758 72 0.006 - - 5.158 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 4.637 21 4.637 21 0.005 - - 2.837 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 12.350 100 12.350 100 0.013 - - 11.050 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 18.428 50 18.428 50 0.024 - - 15.628 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 26.200 100 26.152 100 0.000 - - 22.752 0.000
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.022 186 2.022 186 0.003 - - 1.912 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.714 98 3.700 98 0.000 - - 2.990 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 2.497 92 2.497 92 0.005 - - 1.827 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 19.435 52 19.435 52 0.041 - - 18.705 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 3.013 77 3.013 77 0.008 - - 2.363 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 2.683 0 2.683 0 0.003 - - 2.283 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 4.468 91 4.468 91 0.010 - - 4.024 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 5.667 71 5.652 71 0.000 - - 5.209 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 11.278 73 11.250 73 0.000 - - 10.600 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 10.685 39 10.615 38 0.000 - - 9.185 0.000
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 16.662 83 16.547 83 0.000 - - 15.731 0.000
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 12.719 114 12.550 112 0.000 - - 11.900 0.000
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 6.150 65 6.137 65 0.041 - - 4.997 0.047
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 8.730 73 8.730 73 0.008 - - 8.330 0.000
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 15.053 100 15.053 100 0.071 - - 14.553 0.060
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 6.100 122 6.000 120 0.000 - - 5.950 0.000
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 3.858 45 3.833 45 0.000 - - 3.774 0.000
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.956 89 0.949 89 0.000 - - 0.929 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.241 95 3.235 95 0.001 - - 2.835 0.004
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.740 73 0.731 72 0.000 - - 0.698 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 1.033 97 0.971 91 0.000 - - 0.731 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 23.109 0 23.109 0 0.295 - - 20.709 0.282
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 2.756 0 2.716 0 0.000 - - 2.416 0.028
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,062.986 58 1,066.284 58 1.485 0.000 0.000 940.414 2.804
  สูงสุด 98.000 7.30 61.480 186 61.396 186 0.295 52.096 0.640
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.021 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 40.466 101 37.999 95 0.000 - - 30.199 0.318
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 3.760 90 3.730 89 0.000 - - 3.530 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.725 88 1.670 85 0.000 - - 1.502 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.806 92 1.800 92 0.000 - - 1.640 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 11.134 111 11.132 111 0.000 - - 10.132 0.002
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 68.133 97 67.831 96 0.000 - - 66.841 0.302
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 6.852 90 6.836 89 0.021 - - 6.556 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 7.011 100 6.991 99 0.000 - - 6.591 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 16.563 100 16.527 100 0.000 - - 15.767 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 16.380 77 16.260 76 0.000 - - 15.260 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 2.845 59 2.845 59 0.021 - - 2.595 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 1.180 96 1.178 96 0.000 - - 0.978 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 3.236 84 3.219 84 0.000 - - 2.919 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.849 93 1.844 93 0.000 - - 1.654 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 8.381 0 8.348 0 0.000 - - 5.528 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.454 97 1.442 96 0.000 - - 1.352 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 2.900 98 2.900 98 0.000 - - 2.700 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 2.592 89 2.564 88 0.009 - - 2.364 0.000
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.590 118 2.572 117 0.030 - - 2.072 0.081
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 78.111 109 78.111 109 0.183 - - 75.111 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 18.566 94 18.575 95 0.036 - - 18.375 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 37.217 93 37.217 93 0.129 - - 34.217 0.195
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 45.301 194 45.069 193 0.000 - - 44.269 0.046
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.410 103 2.398 102 0.000 - - 1.648 0.000
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 5.837 104 5.820 104 0.000 - - 5.340 0.000
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 32.844 89 32.844 89 0.000 - - 29.500 0.000
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.875 119 7.875 119 0.000 - - 7.275 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 96.760 100 96.520 100 0.000 - - 92.520 0.072
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 3.398 85 3.384 85 0.000 - - 2.524 0.009
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 7.048 97 7.012 96 0.000 - - 6.762 0.012
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 4.800 83 4.775 83 0.004 - - 3.635 0.000
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 2.504 67 2.504 67 0.004 - - 2.384 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 5.418 99 5.406 98 0.000 - - 4.606 0.007
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.170 99 2.152 98 0.000 - - 1.952 0.009
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.556 39 0.556 39 0.000 - - 0.456 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 8.150 14 8.100 14 0.000 - - 4.100 0.035
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.248 12 1.240 12 0.000 - - 1.040 0.004
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.464 138 1.440 136 0.000 - - 1.340 0.013
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.725 0 0.718 0 0.000 - - 0.668 0.002
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 8.232 99 8.178 99 0.000 - - 8.058 0.011
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 1.125 99 1.121 98 0.000 - - 1.071 0.002
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 3.750 96 3.732 95 0.000 - - 3.662 0.004
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 2.142 107 2.139 107 0.000 - - 2.019 0.000
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 6.675 97 6.595 96 0.000 - - 6.395 0.030
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.958 95 2.922 94 0.000 - - 2.822 0.003
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 588.171 91 584.121 91 0.437 0.000 0.000 541.929 1.167
  สูงสุด 97.000 7.80 96.760 194 96.520 193 0.183 92.520 0.318
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.268 22 0.268 22 0.000 - - 0.146 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 7.049 0 7.049 0 0.000 - - 6.019 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 15.920 37 14.850 34 0.000 - - 12.680 0.350
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 5.500 65 5.500 65 0.000 - - 5.150 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.168 8 0.168 8 0.000 - - 0.119 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 37.386 87 37.248 87 0.000 - - 35.248 0.138
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 6.614 55 6.614 55 0.000 - - 6.402 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.900 0 1.900 0 0.000 - - 1.700 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 3.614 114 3.614 114 0.000 - - 3.364 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 7.200 100 7.200 100 0.000 - - 7.103 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.635 58 0.632 57 0.000 - - 0.535 0.002
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 2.080 74 2.076 74 0.000 - - 1.876 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 88.334 62 87.119 62 0.000 0.000 0.000 80.342 0.490
  สูงสุด 43.410 2.17 37.386 114 37.248 114 0.000 35.248 0.350
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.168 8 8
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 50.964 102 50.675 101 0.446 - - 45.875 0.518
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 5.981 56 5.963 56 0.000 - - 4.563 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 3.899 97 3.893 97 0.000 - - 3.653 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.167 50 2.167 50 0.000 - - 2.135 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 35.304 100 35.304 100 0.000 - - 33.304 0.300
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 4.333 101 4.333 101 0.000 - - 4.113 0.050
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 22.724 97 22.724 97 0.150 - - 22.344 0.030
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 125.372 86 125.059 86 0.596 0.000 0.000 115.987 0.898
  สูงสุด 50.000 4.80 50.964 102 50.675 101 0.446 45.875 0.518
  ต่ำสุด 4.000 0.032 2.167 50 50
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 3.400 100 3.400 100 0.000 - - 3.280 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 4.054 100 4.054 100 0.000 - - 3.814 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.400 72 1.400 72 0.010 - - 1.360 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 7.869 98 7.869 98 0.000 - - 7.259 0.020
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 3.101 78 3.101 78 0.020 - - 2.971 0.010
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 5.496 100 5.496 100 0.160 - - 5.196 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 5.347 0 5.347 0 0.000 - - 5.127 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 10.445 100 10.400 100 0.065 - - 9.900 0.074
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 34.568 84 34.497 84 0.205 - - 30.497 0.156
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 25.241 0 25.241 0 0.086 - - 23.201 0.086
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 22.269 100 22.258 100 0.749 - - 21.458 0.136
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 2.394 86 2.394 86 0.000 - - 2.244 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 9.035 95 9.041 95 0.059 - - 8.141 0.021
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 12.891 81 13.006 81 0.266 - - 10.506 0.151
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 2.405 98 2.082 85 0.050 - - 2.022 0.013
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 5.660 0 5.670 0 0.066 - - 5.514 0.056
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.780 87 3.020 94 0.320 - - 2.980 0.080
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 9.977 0 9.965 0 0.061 - - 9.295 0.136
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 44.544 56 49.871 62 5.473 - - 47.871 0.146
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 54.010 77 54.010 77 0.765 - - 39.710 0.605
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.200 71 1.200 71 0.030 - - 1.200 0.030
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 46.080 77 46.080 77 0.612 - - 33.080 0.302
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 6.800 93 6.730 92 0.000 - - 6.460 0.050
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 15.330 83 15.880 86 0.580 - - 15.480 0.030
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 6.510 33 7.030 35 0.561 - - 6.130 0.037
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 11.980 58 12.480 61 0.516 - - 11.680 0.000
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 3.810 64 3.850 64 0.044 - - 3.790 0.004
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 15.490 72 15.560 73 0.087 - - 15.410 0.017
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 2.840 0 2.820 0 0.000 - - 2.710 0.020
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.740 79 1.742 79 0.002 - - 1.642 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 36.255 0 36.435 0 0.272 - - 34.885 0.092
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 0.990 0 0.990 0 0.000 - - 0.970 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 3.080 0 2.850 0 0.000 - - 2.800 0.592
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 418.991 82 425.769 82 11.059 0.000 0.000 378.583 2.874
  สูงสุด 80.000 2.50 96.760 100 54.010 100 5.473 47.871 0.605
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.021 33 35
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,397.426 68 3,400.889 68 16.616 0.000 0.000 3,025.053 11.328