ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2561 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2561
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 3.368 74 3.368 74 0.000 - - 2.568 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 1.207 110 1.207 110 0.000 - - 1.107 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.905 44 1.905 44 0.000 - - 1.805 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 1.628 63 1.628 63 0.000 - - 1.578 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 19.318 50 19.318 50 0.000 - - 18.818 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 3.912 71 3.912 71 0.000 - - 3.592 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 4.048 95 4.048 95 0.000 - - 3.765 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 3.451 95 3.451 95 0.000 - - 3.324 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 3.629 89 3.629 89 0.000 - - 3.279 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.340 92 1.340 92 0.000 - - 0.990 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 11.873 78 11.873 78 0.000 - - 9.573 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 5.080 51 5.080 51 0.000 - - 4.580 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 3.410 21 3.410 21 0.000 - - 3.150 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 4.830 107 4.830 107 0.000 - - 4.680 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 3.220 89 3.220 89 0.000 - - 2.940 0.020
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 4.712 75 4.587 73 0.018 - - 4.287 0.142
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 8.020 89 8.020 89 0.000 - - 6.570 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 50.625 69 50.250 69 0.275 - - 47.250 0.650
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.294 51 1.294 51 0.000 - - 1.054 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 2.376 32 2.373 32 0.000 - - 1.833 0.003
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 10.087 88 10.087 88 0.000 - - 8.727 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 1.061 88 1.061 88 0.000 - - 0.901 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 0.985 23 0.985 23 0.000 - - 0.585 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 6.820 99 6.820 99 0.000 - - 6.020 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 1.161 0 1.161 0 0.000 - - 1.023 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 3.836 77 3.790 76 0.013 - - 3.250 0.059
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.180 0 1.180 0 0.000 - - 1.030 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.086 0 1.086 0 0.000 - - 0.926 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 10.370 80 10.311 79 0.051 - - 7.441 0.110
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.889 64 0.877 64 0.006 - - 0.512 0.019
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.491 0 0.491 0 0.000 - - 0.421 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 4.119 69 4.119 69 0.000 - - 3.719 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.849 0 0.849 0 0.000 - - 0.671 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.784 0 0.784 0 0.000 - - 0.669 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 34.342 93 34.342 93 0.000 - - 31.842 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.113 0 1.113 0 0.000 - - 1.008 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 44.684 104 44.684 104 0.000 - - 43.034 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.640 0 0.640 0 0.000 - - 0.524 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.524 0 1.524 0 0.000 - - 0.833 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 24.282 42 23.801 41 0.000 - - 17.801 0.241
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.862 62 0.862 62 0.000 - - 0.842 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 5.900 0 5.900 0 0.000 - - 4.950 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 7.860 42 7.860 42 0.000 - - 6.760 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.917 0 0.917 0 0.000 - - 0.869 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 30.160 46 29.890 45 0.000 - - 17.290 0.093
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 1.006 0 1.006 0 0.000 - - 0.952 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 14.860 49 14.680 48 0.000 - - 12.180 0.123
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 1.120 0 1.120 0 0.000 - - 0.782 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 3.514 52 3.521 52 0.007 - - 3.393 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 1.220 0 1.220 0 0.000 - - 1.050 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 2.608 29 2.608 29 0.000 - - 2.268 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.208 0 1.208 0 0.000 - - 1.048 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 32.304 56 32.304 56 0.000 - - 23.504 0.000
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 9.280 0 9.280 0 0.000 - - 8.680 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.269 0 1.269 0 0.000 - - 1.118 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 4.220 34 4.220 34 0.000 - - 3.180 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 2.557 0 2.557 0 0.000 - - 2.277 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 2.674 49 2.674 49 0.034 - - 2.240 0.043
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 3.490 60 3.490 60 0.000 - - 3.390 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.928 0 0.928 0 0.000 - - 0.798 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 2.645 34 2.645 34 0.000 - - 1.945 0.000
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 3.454 0 3.454 0 0.000 - - 3.414 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 27.220 82 27.220 82 0.329 - - 24.000 0.449
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 3.552 19 3.552 19 0.000 - - 1.852 0.014
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 18.120 0 18.120 0 0.020 - - 17.370 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 1.440 0 1.440 0 0.048 - - 1.260 0.100
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 473.937 66 472.393 65 0.801 0.000 0.000 405.092 2.068
  สูงสุด 96.000 15.90 50.625 110 50.250 110 0.329 47.250 0.650
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.491 19 19
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.256 68 2.251 68 0.000 - - 1.306 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 1.253 34 1.253 34 0.003 - - 0.533 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 12.261 42 12.088 42 0.043 - - 10.088 0.206
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.219 15 0.219 15 0.001 - - 0.139 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.598 44 0.605 44 0.009 - - 0.575 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 9.777 37 9.777 37 0.030 - - 8.307 0.021
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 1.070 39 1.070 39 0.002 - - 0.882 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 2.406 28 2.347 27 0.000 - - 1.947 0.059
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.926 34 0.926 34 0.003 - - 0.806 0.059
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.349 59 2.349 59 0.001 - - 2.249 0.059
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.008 37 1.008 37 0.051 - - 0.833 0.051
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.684 67 2.681 67 0.000 - - 2.441 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 4.144 53 4.126 53 0.015 - - 3.426 0.033
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 14.479 69 14.331 68 0.032 - - 13.041 0.180
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.898 55 0.898 55 0.000 - - 0.518 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 4.589 51 4.572 51 0.000 - - 3.872 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 3.640 48 3.574 47 0.000 - - 3.534 0.055
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.148 13 0.148 13 0.000 - - 0.026 0.004
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 2.500 63 2.475 62 0.015 - - 1.925 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 1.942 33 1.935 33 0.000 - - 1.415 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 2.486 38 2.486 38 0.000 - - 2.086 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 1.738 29 1.717 29 0.000 - - 1.317 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 0.994 45 0.990 45 0.000 - - 0.790 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.150 10 0.150 10 0.000 - - 0.000 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.001 0 0.001 0 0.000 - - 0.000 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.915 50 1.910 50 0.000 - - 1.685 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.055 58 1.055 58 0.000 - - 0.895 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.718 36 0.714 36 0.000 - - 0.214 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.378 38 0.378 38 0.000 - - 0.278 0.017
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.350 23 0.348 23 0.000 - - 0.345 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.546 64 1.546 64 0.000 - - 1.428 0.000
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.841 46 1.841 46 0.000 - - 1.346 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.816 90 1.816 90 0.054 - - 1.566 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 3.298 22 3.298 22 0.009 - - 2.413 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 1.390 32 1.390 32 0.013 - - 1.387 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 3.053 47 3.070 48 0.045 - - 2.895 0.013
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.029 1 0.124 3 0.045 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 7.520 0 7.520 0 0.000 - - 7.350 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.720 56 1.720 56 0.008 - - 0.720 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 1.200 0 1.196 0 0.000 - - 0.756 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.794 37 0.794 37 0.000 - - 0.674 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 2.405 31 2.045 27 0.000 - - 1.445 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 4.000 39 3.970 38 0.000 - - 2.937 0.035
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 2.717 78 2.764 79 1.130 - - 2.684 1.090
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 27.967 66 27.859 65 0.000 - - 24.559 0.064
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 10.140 52 10.140 52 0.000 - - 7.140 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.835 0 0.832 0 0.000 - - 0.722 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.669 0 1.669 0 0.000 - - 1.519 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.502 0 0.502 0 0.000 - - 0.382 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 3.390 15 3.390 15 0.000 - - 2.740 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 4.440 38 4.440 38 0.000 - - 3.940 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 1.358 38 1.358 38 0.000 - - 1.073 0.000
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 1.844 55 1.844 55 0.000 - - 1.688 0.022
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 2.850 38 2.850 38 0.000 - - 2.321 0.030
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 1.469 36 1.469 36 0.039 - - 1.406 0.064
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 0.814 23 0.814 23 0.000 - - 0.805 0.015
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.113 46 1.113 46 0.158 - - 0.883 0.033
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 1.901 33 1.901 33 0.000 - - 1.301 0.030
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 0.878 21 0.878 21 0.000 - - 0.638 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 1.706 27 1.706 27 0.000 - - 1.006 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 2.451 33 2.451 33 0.000 - - 1.784 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 19.288 54 19.288 54 0.090 - - 17.988 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.019 34 1.019 34 0.004 - - 0.489 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.422 30 0.442 32 0.003 - - 0.232 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.856 36 0.849 36 0.000 - - 0.619 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 8.006 59 7.920 58 0.000 - - 3.610 0.026
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.678 48 0.674 48 0.000 - - 0.304 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.926 25 0.908 24 0.004 - - 0.878 0.002
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.734 14 0.729 14 0.000 - - 0.429 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.554 10 0.554 10 0.000 - - 0.294 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 7.020 0 7.020 0 0.000 - - 5.520 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 2.625 33 2.613 33 0.000 - - 0.613 0.012
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 2.045 24 2.045 24 0.003 - - 0.965 0.003
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.894 56 0.888 55 0.000 - - 0.610 0.006
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.618 45 1.618 45 0.007 - - 1.126 0.007
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.183 14 0.181 14 0.000 - - 0.141 0.003
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.365 13 0.355 13 0.000 - - 0.315 0.010
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 0.459 11 0.454 11 0.000 - - 0.120 0.005
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.672 25 0.662 25 0.000 - - 0.517 0.010
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.612 38 0.607 37 0.000 - - 0.487 0.004
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 6.695 21 6.647 21 0.000 - - 3.647 0.047
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 1.004 28 1.004 28 0.000 - - 0.970 0.001
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 1.108 22 1.108 22 0.004 - - 0.958 0.004
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.386 49 1.380 49 0.000 - - 1.237 0.007
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.670 30 0.664 30 0.000 - - 0.497 0.007
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 9.733 44 9.733 44 0.000 - - 9.333 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.653 31 0.644 30 0.000 - - 0.553 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.464 11 0.457 10 0.000 - - 0.267 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 2.848 25 2.837 25 0.000 - - 2.517 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.447 22 0.442 22 0.000 - - 0.222 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 1.096 39 1.085 39 0.000 - - 0.785 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.261 5 0.255 4 0.000 - - 0.000 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 0.857 21 0.847 20 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.770 32 0.771 32 0.000 - - 0.646 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.759 63 1.759 63 0.000 - - 1.459 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.412 61 1.413 61 0.000 - - 1.383 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 3.674 71 3.650 70 0.000 - - 3.400 0.013
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 3.370 31 3.265 30 0.000 - - 3.235 0.018
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 1.020 42 1.000 41 0.000 - - 0.970 0.016
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.040 47 1.030 47 0.000 - - 0.610 0.002
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.371 72 2.371 72 0.000 - - 1.921 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.278 64 1.278 64 0.000 - - 1.198 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 3.370 66 3.344 66 0.000 - - 2.944 0.017
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.018 68 1.018 68 0.000 - - 0.988 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 17.658 75 17.658 75 0.000 - - 15.658 0.020
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 10.091 55 10.091 55 0.000 - - 9.441 0.100
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 2.461 58 2.461 58 0.000 - - 2.261 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.205 80 3.205 80 0.000 - - 2.705 0.210
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 1.676 60 1.676 60 0.000 - - 1.566 0.020
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 6.316 60 6.316 60 0.000 - - 5.516 0.030
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 2.156 48 2.127 47 0.000 - - 1.427 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 1.042 41 1.042 41 0.000 - - 0.742 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 2.020 51 2.000 50 0.000 - - 1.150 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.638 73 1.626 73 0.000 - - 1.096 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.590 30 0.580 29 0.000 - - 0.280 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.771 74 0.771 74 0.000 - - 0.621 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 7.320 53 7.320 53 0.000 - - 6.720 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 15.250 46 15.250 46 0.000 - - 14.130 0.070
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 5.710 34 5.710 34 0.003 - - 5.110 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 3.430 43 3.430 43 0.000 - - 2.630 0.080
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.080 92 11.080 92 0.000 - - 9.234 0.039
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 4.129 0 4.094 0 0.000 - - 3.644 0.034
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 11.260 77 11.260 77 0.002 - - 9.660 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.407 40 0.407 40 0.001 - - 0.107 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 0.693 28 0.693 28 0.010 - - 0.333 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 5.044 68 5.044 68 0.000 - - 5.014 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 3.623 47 3.623 47 0.079 - - 3.583 0.021
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 8.840 48 8.670 47 0.000 - - 8.270 0.106
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 19.600 73 19.440 73 0.000 - - 18.840 0.107
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 10.796 56 10.796 56 0.012 - - 9.905 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 3.482 47 3.482 47 0.006 - - 2.938 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 6.319 60 6.172 58 0.000 - - 5.772 0.134
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 1.291 17 1.270 17 0.012 - - 0.962 0.003
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 7.120 52 7.080 51 0.000 - - 6.080 0.016
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.629 86 1.618 85 0.000 - - 1.328 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 0.868 6 0.860 6 0.008 - - 0.000 0.004
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 2.004 7 1.975 7 0.035 - - 0.945 0.025
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 1.735 7 1.699 7 0.006 - - 0.089 0.015
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 2.088 51 2.073 51 0.000 - - 1.973 0.002
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.131 40 1.128 40 0.000 - - 0.684 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.646 19 0.630 18 0.000 - - 0.400 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.092 6 0.090 6 0.001 - - 0.060 0.001
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.154 13 0.154 13 0.000 - - 0.000 0.000
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.103 8 0.103 8 0.000 - - 0.000 0.000
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 11.158 44 11.116 44 0.000 - - 9.916 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 20.348 57 20.260 56 0.000 - - 18.460 0.126
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.698 47 0.698 47 0.001 - - 0.396 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 52.232 53 51.968 53 0.043 - - 42.668 0.259
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.315 67 1.315 67 0.002 - - 1.265 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 12.442 53 12.388 53 0.010 - - 11.132 0.041
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.262 0 1.262 0 0.000 - - 0.962 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 1.853 52 1.824 51 0.008 - - 1.704 0.033
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.925 19 1.925 19 0.011 - - 0.693 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 1.408 25 1.408 25 0.004 - - 1.108 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 5.236 36 5.236 36 0.005 - - 4.476 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 13.458 34 13.400 34 0.000 - - 11.400 0.017
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 12.347 45 12.314 45 0.000 - - 10.913 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 1.616 25 1.608 25 0.000 - - 1.088 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 2.880 58 2.860 57 0.040 - - 2.095 0.058
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 11.978 43 11.978 43 0.000 - - 10.826 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 1.030 35 1.030 35 0.010 - - 0.848 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 7.591 57 7.591 57 0.012 - - 7.041 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.040 0 4.040 0 0.004 - - 3.490 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 1.479 17 1.460 17 0.000 - - 0.606 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.315 32 1.315 32 0.004 - - 1.175 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.130 1 0.125 1 0.000 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.878 49 0.874 49 0.000 - - 0.572 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 4.982 50 4.982 50 0.008 - - 4.352 0.000
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 1.420 37 1.420 37 0.002 - - 0.970 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 4.907 61 4.907 61 0.105 - - 4.307 0.099
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 4.556 20 4.556 20 0.005 - - 2.756 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 7.913 64 7.913 64 0.064 - - 6.613 0.053
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 13.865 37 13.724 37 0.000 - - 10.924 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 25.648 98 25.624 98 0.000 - - 22.224 0.000
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 1.955 179 1.955 179 0.003 - - 1.845 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.379 89 3.379 89 0.006 - - 2.669 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 1.198 44 1.190 44 0.000 - - 0.520 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 13.119 35 13.119 35 0.107 - - 12.389 0.071
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 1.264 32 1.264 32 0.005 - - 0.614 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 2.175 0 2.175 0 0.003 - - 1.775 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 2.590 53 2.575 52 0.000 - - 2.131 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 4.147 52 4.135 52 0.000 - - 3.692 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 8.064 52 7.993 52 0.000 - - 7.343 0.043
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 6.452 23 6.159 22 0.000 - - 4.729 0.157
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 9.219 46 9.219 46 0.043 - - 8.403 0.009
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 6.657 59 6.571 59 0.000 - - 5.921 0.049
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 5.046 54 5.046 54 0.000 - - 3.906 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 5.130 43 5.116 43 0.000 - - 4.716 0.000
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 9.255 62 9.255 62 0.000 - - 8.755 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 2.454 49 2.416 48 0.000 - - 2.366 0.000
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 2.936 34 2.936 34 0.000 - - 2.877 0.000
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.621 58 0.618 58 0.000 - - 0.598 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 2.386 70 2.382 70 0.000 - - 1.982 0.000
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.445 44 0.445 44 0.000 - - 0.412 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.456 43 0.456 43 0.001 - - 0.216 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 16.911 0 16.756 0 0.000 - - 14.356 0.127
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 1.820 0 1.766 0 0.000 - - 1.466 0.025
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 799.925 43 796.271 43 2.502 0.000 0.000 671.513 4.578
  สูงสุด 98.000 7.30 52.232 179 51.968 179 1.130 42.668 1.090
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.001 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 18.099 45 17.999 45 0.000 - - 10.199 0.027
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 2.450 58 2.440 58 0.000 - - 2.240 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.491 76 1.431 73 0.000 - - 1.263 0.060
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.532 78 1.532 78 0.000 - - 1.372 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 7.796 78 7.547 75 0.000 - - 6.547 0.261
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 52.585 75 52.266 74 0.000 - - 51.276 0.319
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 5.352 70 5.328 70 0.012 - - 5.048 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 5.811 83 5.795 82 0.002 - - 5.395 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 14.251 86 14.157 85 0.000 - - 13.397 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 8.110 38 7.936 37 0.000 - - 6.936 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 1.987 41 1.987 41 0.002 - - 1.737 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 1.072 87 1.070 87 0.000 - - 0.870 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.580 67 2.573 67 0.006 - - 2.273 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.705 86 1.705 86 0.000 - - 1.515 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 6.411 0 6.375 0 0.000 - - 3.555 0.022
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.012 67 1.008 67 0.000 - - 0.918 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 2.727 92 2.721 92 0.000 - - 2.521 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 1.992 69 1.992 69 0.005 - - 1.792 0.000
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 1.887 86 1.887 86 0.019 - - 1.387 0.084
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 59.333 83 58.941 83 0.085 - - 55.941 0.215
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 12.830 65 12.770 65 0.000 - - 12.570 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 32.130 80 31.942 80 0.146 - - 28.942 0.189
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 32.334 139 32.334 139 0.000 - - 31.534 0.266
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 1.848 79 1.848 79 0.000 - - 1.098 0.007
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 4.584 82 4.584 82 0.000 - - 4.104 0.028
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 29.265 80 29.265 80 0.000 - - 25.921 0.038
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 6.426 97 6.426 97 0.000 - - 5.826 0.057
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 83.750 86 83.750 86 0.000 - - 79.750 0.337
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 2.525 63 2.525 63 0.011 - - 1.665 0.017
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 4.928 68 4.928 68 0.000 - - 4.678 0.031
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 4.037 70 4.037 70 0.000 - - 2.897 0.045
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 1.654 44 1.654 44 0.000 - - 1.534 0.032
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.847 88 4.847 88 0.004 - - 4.047 0.000
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 1.335 61 1.335 61 0.000 - - 1.135 0.018
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.430 30 0.430 30 0.000 - - 0.330 0.006
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 6.190 10 6.190 10 0.000 - - 2.190 0.027
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.157 12 1.157 12 0.002 - - 0.957 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.130 107 1.130 107 0.002 - - 1.030 0.000
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.519 0 0.519 0 0.000 - - 0.469 0.002
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 6.989 84 6.989 84 0.000 - - 6.869 0.010
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.873 77 0.873 77 0.000 - - 0.823 0.009
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 3.089 79 3.089 79 0.000 - - 3.019 0.016
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.787 89 1.787 89 0.000 - - 1.667 0.015
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 5.121 74 5.121 74 0.000 - - 4.921 0.027
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.329 75 2.329 75 0.000 - - 2.229 0.011
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 450.320 71 448.579 70 0.296 0.000 0.000 406.387 2.186
  สูงสุด 97.000 7.80 83.750 139 83.750 139 0.146 79.750 0.337
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.220 18 0.220 18 0.000 - - 0.098 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 6.156 0 6.156 0 0.000 - - 5.126 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 10.550 24 10.550 24 0.000 - - 8.380 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 4.900 58 4.900 58 0.000 - - 4.550 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.168 8 0.168 8 0.000 - - 0.119 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 34.949 81 34.874 81 0.000 - - 32.874 0.075
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 4.488 37 4.445 37 0.000 - - 4.233 0.043
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.420 0 1.420 0 0.000 - - 1.220 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 1.955 61 1.955 61 0.000 - - 1.705 0.014
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 5.080 71 5.040 70 0.000 - - 4.943 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.446 41 0.446 41 0.000 - - 0.349 0.002
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.794 64 1.794 64 0.000 - - 1.594 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 72.126 46 71.968 46 0.000 0.000 0.000 65.191 0.134
  สูงสุด 43.410 2.17 34.949 81 34.874 81 0.000 32.874 0.075
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.168 8 8
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 45.321 91 45.321 91 0.000 - - 40.521 0.000
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 4.725 44 4.725 44 0.000 - - 3.325 0.035
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 3.708 93 3.708 93 0.000 - - 3.468 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.890 44 1.890 44 0.000 - - 1.858 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 29.364 83 29.364 83 0.000 - - 27.364 0.000
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 3.706 86 3.706 86 0.000 - - 3.486 0.000
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 20.063 86 20.063 86 0.000 - - 19.683 0.000
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 108.777 75 108.777 75 0.000 0.000 0.000 99.705 0.035
  สูงสุด 50.000 4.80 45.321 93 45.321 93 0.000 40.521 0.035
  ต่ำสุด 4.000 0.032 1.890 44 44
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 3.215 95 3.215 95 0.000 - - 3.095 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 3.777 93 3.777 93 0.000 - - 3.537 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.386 71 1.386 71 0.000 - - 1.346 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 7.345 92 7.345 92 0.000 - - 6.735 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.849 71 2.849 71 0.000 - - 2.719 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.704 86 4.695 85 0.001 - - 4.395 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 5.361 0 5.361 0 0.000 - - 5.141 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 9.776 94 9.763 94 0.008 - - 9.263 0.021
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 29.911 73 29.773 72 0.000 - - 25.773 0.041
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 22.933 0 22.888 0 0.414 - - 20.848 0.086
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 20.878 94 20.787 94 0.000 - - 19.987 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 2.298 82 2.297 82 0.000 - - 2.147 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 7.210 76 7.181 76 0.000 - - 6.281 0.021
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 12.252 77 12.252 77 0.075 - - 9.752 0.075
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.870 76 1.858 76 0.001 - - 1.798 0.013
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 4.665 0 4.650 0 0.038 - - 4.494 0.053
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.212 69 2.210 69 0.074 - - 2.170 0.076
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 8.116 0 8.085 0 0.000 - - 7.415 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 67.079 84 66.858 84 0.126 - - 64.858 0.347
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 52.030 74 52.030 74 0.000 - - 37.730 0.000
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.360 80 1.350 79 0.020 - - 1.350 0.030
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 47.060 78 47.260 79 0.086 - - 34.260 0.086
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 3.950 54 3.870 53 0.000 - - 3.600 0.060
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 15.990 86 15.792 85 0.000 - - 15.392 0.054
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 16.580 83 16.580 83 0.057 - - 15.680 0.044
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 16.420 80 16.420 80 0.030 - - 15.620 0.011
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 4.240 71 4.220 70 0.000 - - 4.160 0.020
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 17.980 84 17.910 84 0.000 - - 17.760 0.070
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 1.990 0 1.970 0 0.000 - - 1.860 0.020
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 2.091 95 2.091 95 0.000 - - 1.991 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 41.114 0 41.114 0 0.054 - - 39.564 0.054
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.108 0 1.081 0 0.000 - - 1.061 0.027
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 3.060 0 3.050 0 0.006 - - 3.000 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 442.810 81 441.968 81 0.990 0.000 0.000 394.782 1.261
  สูงสุด 80.000 2.50 83.750 95 66.858 95 0.414 64.858 0.347
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 54 53
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 2,854.254 54 2,845.827 54 5.483 0.000 0.000 2,471.103 12.298