ปริมาณน้ำไหลลง ปี 2554

เลือกประเภทกราฟ :
เลือกปี :
เลือกเขื่อน :

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)