รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 มิถุนายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,499 5,436 40 1,635.64 12 5,617 0.60 288.06 5.13 20.00 3,423.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,910 3,856 41 1,005.71 11 5,716 7.93 561.95 9.83 23.02 3,949.31
เขื่อนแม่งัด      265 133 96 36 83.68 32 314 0.03 11.92 3.80 0.30 168.90
เขื่อนกิ่วลม      106 71 58 55 54.92 52 560 0.43 180.19 32.18 0.12 214.61
เขื่อนแม่กวง      263 74 60 23 45.58 17 190 0.23 26.57 13.99 0.04 104.22
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 95 70 41 63.76 38 246 0.02 27.73 11.27 0.09 129.08
เขื่อนแควน้อย      939 203 175 19 131.76 14 1,482 0.02 64.30 4.34 1.30 504.56
เขื่อนแม่มอก      110 48 37 34 21.59 20 255 0.14 6.65 2.61 0.05 7.09
รวมภาคเหนือ      24,825 13,032 9,787 39 3,042.64 12 14,380 9.40 1,167.37 8.12 44.92 8,501.17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 744 598 30 497.50 25 2,303 1.05 205.01 8.90 1.05 703.87
เขื่อนลำตะคอง      314 199 167 53 144.12 46 266 0.06 12.42 4.67 0.09 52.91
เขื่อนลำพระเพลิง      155 96 22 14 20.54 13 170 0.06 8.82 5.19 0 52.49
เขื่อนน้ำอูน      520 308 253 49 207.54 40 460 0.22 36.90 8.02 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 910 602 25 20.66 1 2,536 3.10 177.49 7.00 0.51 119.76
เขื่อนสิรินธร      1,966 905 867 44 35.52 2 1,674 0 130.51 7.80 0 121.75
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 99 74 45 37.35 23 162 0 35.75 22.07 0.53 60.59
เขื่อนห้วยหลวง      136 60 33 24 26.54 20 165 0.14 11.34 6.88 0.14 34.09
เขื่อนลำนางรอง      121 64 35 29 31.53 26 51 0 5.74 11.25 0.36 4.00
เขื่อนมูลบน      141 75 43 30 35.52 25 96 0.01 6.71 6.99 0.04 19.39
เขื่อนน้ำพุง      165 48 50 30 41.83 25 136 0 18.32 13.47 0.52 61.00
เขื่อนลำแซะ      275 120 94 34 86.91 32 203 0.06 10.73 5.29 0.11 50.37
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,628 2,836 34 1,185.56 14 8,222 4.70 659.74 8.02 3.35 1,470.22
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 206 83 9 80.28 8 2,438 0 0.19 0.01 1.04 360.81
เขื่อนกระเสียว      299 208 69 23 29.10 10 339 0 21.10 6.23 0.05 19.70
เขื่อนทับเสลา      160 76 39 24 21.55 13 140 0 2.25 1.61 0 5.34
เขื่อนเจ้าพระยา      14.91/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 491 191 13 130.93 9 2,917 0.00 23.54 0.81 1.09 385.85
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,382 13,709 77 3,444.24 19 4,661 3.95 525.35 11.27 12.88 2,525.95
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,122 4,423 50 1,410.71 16 5,494 12.09 284.76 5.18 14.05 2,798.22
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,504 18,132 68 4,854.95 18 10,155 16.04 810.11 7.98 26.93 5,324.17
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 74 43 37 31.07 27 50 0.10 21.37 42.74 0.28 43.73
เขื่อนหนองปลาไหล      164 118 93 57 79.51 49 218 0.27 52.30 23.99 0.08 34.24
เขื่อนคลองสียัด      420 212 58 14 28.00 7 299 0 13.05 4.36 0.25 244.40
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 66 28 12 23.13 10 316 0.36 14.26 4.51 0.10 168.54
เขื่อนประแสร์      295 215 123 42 102.96 35 286 0.31 43.26 15.13 0.71 119.75
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 53 59 20 39.35 13 391 0.40 20.60 5.27 0.24 211.78
รวมภาคตะวันออก      1,515 737 404 27 304.02 20 1,560 1.44 164.84 10.57 1.66 822.44
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 331 289 41 223.62 32 896 2.03 154.53 17.25 0.86 450.69
เขื่อนปราณบุรี      391 273 175 45 157.61 40 454 0.33 42.11 9.27 1.32 193.43
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,914 3,634 64 2,282.50 40 2,680 5.19 593.34 22.14 8.95 1,585.55
เขื่อนบางลาง      1,454 1,088 953 66 676.49 47 1,581 1.53 420.35 26.59 3.13 511.34
รวมภาคใต้      8,194 5,605 5,051 62 3,340.22 41 5,611 9.08 1,210.33 21.57 14.26 2,741.01
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,997 36,401 51 12,858.32 18 42,845 40.66 4,035.93 9.42 92.21 19,244.86
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ