รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 19 มิถุนายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,509 5,456 41 1,655.52 12 5,617 1.09 287.46 5.12 20.00 3,403.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,914 3,871 41 1,021.48 11 5,716 7.90 554.02 9.69 23.05 3,926.29
เขื่อนแม่งัด      265 134 96 36 83.95 32 314 0.04 11.88 3.78 0.30 168.60
เขื่อนกิ่วลม      106 70 58 55 54.61 51 560 0.43 179.75 32.10 0.12 214.49
เขื่อนแม่กวง      263 73 59 23 45.42 17 190 0.22 26.34 13.86 0.04 104.18
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 95 70 41 63.83 38 246 0 27.71 11.26 0.09 129.00
เขื่อนแควน้อย      939 209 176 19 133.04 14 1,482 0.34 64.28 4.34 1.30 503.26
เขื่อนแม่มอก      110 48 37 34 21.50 20 255 0.23 6.51 2.55 0.05 7.05
รวมภาคเหนือ      24,825 13,052 9,824 40 3,079.35 12 14,380 10.25 1,157.95 8.05 44.95 8,456.27
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 747 598 30 497.50 25 2,303 2.32 203.96 8.86 1.02 702.82
เขื่อนลำตะคอง      314 199 167 53 144.35 46 266 0.04 12.36 4.65 0.09 52.82
เขื่อนลำพระเพลิง      155 96 22 14 20.50 13 170 0.01 8.76 5.16 0 52.49
เขื่อนน้ำอูน      520 308 253 49 207.54 40 460 1.91 36.68 7.97 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 918 600 25 19.11 1 2,536 0 174.39 6.88 0.50 119.25
เขื่อนสิรินธร      1,966 903 869 44 37.24 2 1,674 10.68 130.51 7.80 6.62 121.75
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 100 75 46 37.91 23 162 0.28 35.75 22.07 0.54 60.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 60 33 25 26.86 20 165 0.45 11.20 6.79 0.13 33.95
เขื่อนลำนางรอง      121 64 35 29 31.89 26 51 0.04 5.74 11.25 0.36 3.64
เขื่อนมูลบน      141 75 43 30 35.62 25 96 0 6.70 6.98 0.04 19.34
เขื่อนน้ำพุง      165 48 51 31 42.55 26 136 0 18.32 13.47 0.52 60.48
เขื่อนลำแซะ      275 120 94 34 87.09 32 203 0 10.68 5.26 0.30 50.26
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,639 2,839 34 1,188.16 14 8,222 15.73 655.05 7.97 10.12 1,466.86
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 207 85 9 81.54 8 2,438 0 0.19 0.01 1.04 359.77
เขื่อนกระเสียว      299 211 69 23 29.20 10 339 0 21.10 6.23 0.05 19.65
เขื่อนทับเสลา      160 76 39 24 21.55 13 140 0 2.25 1.61 0 5.34
เขื่อนเจ้าพระยา      14.7/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 494 192 14 132.29 9 2,917 0.00 23.54 0.81 1.09 384.76
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,371 13,720 77 3,454.93 19 4,661 4.80 521.40 11.19 13.03 2,513.07
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,077 4,425 50 1,413.27 16 5,494 14.75 272.67 4.96 14.15 2,784.17
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,448 18,145 68 4,868.20 18 10,155 19.55 794.07 7.82 27.18 5,297.24
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 74 43 37 31.26 27 50 0.17 21.28 42.55 0.27 43.45
เขื่อนหนองปลาไหล      164 119 93 57 79.84 49 218 0.35 52.03 23.87 0 34.15
เขื่อนคลองสียัด      420 212 58 14 28.37 7 299 0 13.05 4.36 0.25 244.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 64 27 12 22.50 10 316 0.49 13.89 4.40 0.10 168.43
เขื่อนประแสร์      295 217 124 42 103.52 35 286 0.68 42.95 15.02 0.80 119.04
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 51 59 20 39.22 13 391 0.78 20.20 5.17 0.24 211.55
รวมภาคตะวันออก      1,515 738 404 27 304.71 20 1,560 2.47 163.40 10.47 1.66 820.77
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 329 288 41 222.56 31 896 2.56 152.50 17.02 0.86 449.83
เขื่อนปราณบุรี      391 273 175 45 157.61 40 454 0.33 41.78 9.20 1.32 192.11
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,885 3,638 65 2,286.65 41 2,680 9.10 588.15 21.95 10.09 1,576.60
เขื่อนบางลาง      1,454 1,096 955 66 678.22 47 1,581 3.22 418.82 26.49 3.10 508.21
รวมภาคใต้      8,194 5,583 5,055 62 3,345.04 41 5,611 15.21 1,201.25 21.41 15.37 2,726.75
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,953 36,460 51 12,917.75 18 42,845 63.21 3,995.26 9.32 100.37 19,152.65
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ