รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 18 มิถุนายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,513 5,475 41 1,674.84 12 5,617 0 286.37 5.10 20.00 3,383.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,919 3,887 41 1,037.29 11 5,716 3.04 546.12 9.55 23.00 3,903.24
เขื่อนแม่งัด      265 135 96 36 84.22 32 314 0.04 11.85 3.77 0.30 168.29
เขื่อนกิ่วลม      106 69 58 54 54.29 51 560 0.45 179.32 32.02 0.12 214.37
เขื่อนแม่กวง      263 72 59 23 45.29 17 190 0.22 26.12 13.75 0.04 104.14
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 95 70 41 63.97 38 246 0 27.71 11.26 0.09 128.91
เขื่อนแควน้อย      939 216 177 19 134.00 14 1,482 0 63.95 4.31 1.30 501.96
เขื่อนแม่มอก      110 48 37 34 21.32 19 255 0.14 6.28 2.46 0.05 7.00
รวมภาคเหนือ      24,825 13,068 9,860 40 3,115.22 13 14,380 3.89 1,147.72 7.98 44.90 8,411.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 744 596 30 496.20 25 2,303 4.85 201.64 8.76 0.95 701.80
เขื่อนลำตะคอง      314 199 167 53 144.58 46 266 0.01 12.33 4.63 0.09 52.74
เขื่อนลำพระเพลิง      155 96 22 14 20.50 13 170 0 8.75 5.15 0.01 52.49
เขื่อนน้ำอูน      520 307 251 48 205.84 40 460 0.22 34.77 7.56 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 927 602 25 20.66 1 2,536 0 174.39 6.88 0.50 118.75
เขื่อนสิรินธร      1,966 900 865 44 33.81 2 1,674 0.61 119.83 7.16 0 115.13
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 101 75 46 38.19 23 162 0.07 35.47 21.90 0.50 59.52
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 33 24 26.22 19 165 0.80 10.75 6.51 0.15 33.81
เขื่อนลำนางรอง      121 64 36 29 32.25 27 51 0.05 5.69 11.16 0.37 3.27
เขื่อนมูลบน      141 75 43 30 35.72 25 96 0 6.70 6.98 0.04 19.30
เขื่อนน้ำพุง      165 47 51 31 43.27 26 136 0 18.32 13.47 0.52 59.96
เขื่อนลำแซะ      275 121 95 34 87.67 32 203 0 10.68 5.26 0.49 49.96
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,640 2,835 34 1,184.91 14 8,222 6.61 639.32 7.78 3.62 1,456.73
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 208 86 9 82.80 9 2,438 0 0.19 0.01 1.04 358.73
เขื่อนกระเสียว      299 214 69 23 29.30 10 339 0 21.10 6.23 0.05 19.59
เขื่อนทับเสลา      160 76 39 24 21.55 13 140 0 2.25 1.61 0 5.34
เขื่อนเจ้าพระยา      14.54/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 497 194 14 133.65 9 2,917 0.00 23.54 0.81 1.09 383.66
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,349 13,731 77 3,465.62 20 4,661 7.15 516.60 11.08 13.03 2,500.04
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,999 4,425 50 1,413.27 16 5,494 14.70 257.92 4.69 14.10 2,770.02
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,349 18,156 68 4,878.89 18 10,155 21.85 774.52 7.63 27.13 5,270.06
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 74 43 37 31.35 27 50 0 21.10 42.20 0.28 43.18
เขื่อนหนองปลาไหล      164 119 94 57 80.01 49 218 0.71 51.68 23.71 0 34.15
เขื่อนคลองสียัด      420 213 59 14 28.69 7 299 0.52 13.05 4.36 0.40 243.90
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 63 27 12 22.50 10 316 0.58 13.40 4.24 0.10 168.33
เขื่อนประแสร์      295 218 124 42 103.80 35 286 0.96 42.27 14.78 0.80 118.24
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 51 58 20 38.71 13 391 1.17 19.42 4.97 0.37 211.31
รวมภาคตะวันออก      1,515 738 405 27 305.06 20 1,560 3.94 160.92 10.32 1.95 819.11
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 327 286 40 220.98 31 896 1.50 149.94 16.73 0.86 448.97
เขื่อนปราณบุรี      391 272 176 45 158.64 41 454 0 41.44 9.13 1.32 190.79
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,843 3,640 65 2,288.03 41 2,680 3.39 579.05 21.61 9.93 1,566.51
เขื่อนบางลาง      1,454 1,104 955 66 678.22 47 1,581 1.99 415.60 26.29 3.15 505.11
รวมภาคใต้      8,194 5,546 5,056 62 3,345.87 41 5,611 6.88 1,186.03 21.14 15.26 2,711.38
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,837 36,506 51 12,963.60 18 42,845 43.17 3,932.05 9.18 93.95 19,052.25
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ