รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 17 มิถุนายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,513 5,496 41 1,696.01 13 5,617 0 286.37 5.10 20.00 3,363.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,932 3,908 41 1,057.93 11 5,716 3.08 543.08 9.50 23.13 3,880.24
เขื่อนแม่งัด      265 136 97 37 84.49 32 314 0.01 11.81 3.76 0.32 167.99
เขื่อนกิ่วลม      106 68 58 54 53.97 51 560 0.31 178.88 31.94 0.12 214.25
เขื่อนแม่กวง      263 72 59 22 45.15 17 190 0.24 25.91 13.64 0.04 104.10
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 96 70 41 64.11 38 246 0 27.71 11.26 0.09 128.82
เขื่อนแควน้อย      939 221 179 19 135.76 14 1,482 0.18 63.95 4.31 1.30 500.66
เขื่อนแม่มอก      110 48 37 34 21.23 19 255 0.14 6.14 2.41 0.05 6.95
รวมภาคเหนือ      24,825 13,086 9,903 40 3,158.65 13 14,380 3.96 1,143.85 7.95 45.05 8,366.41
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 749 592 30 492.30 25 2,303 3.53 196.79 8.54 0.93 700.85
เขื่อนลำตะคอง      314 199 167 53 144.77 46 266 0.14 12.32 4.63 0.09 52.65
เขื่อนลำพระเพลิง      155 96 22 14 20.50 13 170 0.06 8.75 5.15 0.04 52.49
เขื่อนน้ำอูน      520 306 251 48 205.84 40 460 0.23 34.55 7.51 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 937 603 25 22.22 1 2,536 3.10 174.39 6.88 0.50 118.25
เขื่อนสิรินธร      1,966 896 865 44 33.81 2 1,674 0.61 119.22 7.12 0 115.13
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 102 76 46 38.64 24 162 0 35.40 21.85 0.53 59.02
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 32 24 25.57 19 165 0.95 9.95 6.03 0.15 33.66
เขื่อนลำนางรอง      121 64 36 30 32.61 27 51 0 5.65 11.07 0.08 2.91
เขื่อนมูลบน      141 75 43 30 35.82 25 96 0 6.70 6.98 0.04 19.25
เขื่อนน้ำพุง      165 46 52 32 44.43 27 136 1.31 18.32 13.47 0.52 59.44
เขื่อนลำแซะ      275 121 95 35 88.23 32 203 0 10.68 5.26 0.49 49.47
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,650 2,835 34 1,184.74 14 8,222 9.93 632.72 7.70 3.37 1,453.12
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 209 87 9 84.06 9 2,438 0 0.19 0.01 1.04 357.69
เขื่อนกระเสียว      299 216 69 23 29.40 10 339 0 21.10 6.23 0.05 19.54
เขื่อนทับเสลา      160 76 39 24 21.55 13 140 0 2.25 1.61 0.08 5.34
เขื่อนเจ้าพระยา      14.54/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 502 195 14 135.01 10 2,917 0.00 23.54 0.81 1.17 382.57
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,331 13,738 77 3,472.76 20 4,661 9.03 509.45 10.93 12.59 2,487.01
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,860 4,425 50 1,413.27 16 5,494 9.83 243.22 4.43 14.36 2,755.92
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,191 18,163 68 4,886.03 18 10,155 18.86 752.67 7.41 26.95 5,242.93
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 75 44 38 31.82 27 50 0.09 21.10 42.20 0.28 42.90
เขื่อนหนองปลาไหล      164 120 93 57 79.84 49 218 0.54 50.97 23.38 0 34.15
เขื่อนคลองสียัด      420 213 59 14 28.69 7 299 0.50 12.53 4.19 0.40 243.50
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 61 27 12 22.03 10 316 0.87 12.82 4.06 0.45 168.23
เขื่อนประแสร์      295 220 124 42 103.80 35 286 1.24 41.31 14.44 0.80 117.44
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 51 57 19 37.95 13 391 0.72 18.25 4.67 0.56 210.94
รวมภาคตะวันออก      1,515 740 404 27 304.13 20 1,560 3.96 156.98 10.06 2.49 817.16
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 323 285 40 220.46 31 896 1.50 148.44 16.57 0.86 448.10
เขื่อนปราณบุรี      391 270 178 45 160.08 41 454 0 41.44 9.13 1.32 189.47
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,795 3,646 65 2,294.95 41 2,680 5.08 575.66 21.48 8.85 1,556.58
เขื่อนบางลาง      1,454 1,111 956 66 679.51 47 1,581 2.30 413.61 26.16 3.03 501.96
รวมภาคใต้      8,194 5,499 5,065 62 3,355.00 41 5,611 8.88 1,179.15 21.01 14.06 2,696.11
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,668 36,566 52 13,023.56 18 42,845 45.59 3,888.91 9.08 93.09 18,958.30
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ