สถานการณ์น้ำจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ำมูลตอนบน
สถานีบ้านสตึก (M6A)
ข้อมูลล่าสุด :   06:00
ปริมาณน้ำฝน(วานนี้) ม.ม.
ระดับน้ำ : ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ : ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม. (m.)
สถานีบ้านเมืองคง (M5)
ข้อมูลล่าสุด :   06:00
ปริมาณน้ำฝน(วานนี้) ม.ม.
ระดับน้ำ : ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ : ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม. (m.)
สถานีสะพานอาคารเซรุ่ม (M89)
ข้อมูลล่าสุด :   06:00
ปริมาณน้ำฝน(วานนี้) ม.ม.
ระดับน้ำ : ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ : ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม. (m.)
สถานีบ้านหนองแสง (M8)  
ข้อมูลล่าสุด :   06:00
ปริมาณน้ำฝน(วานนี้) ม.ม.
ระดับน้ำ : ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ : ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม. (m.)
สถานีบ้านไผ่น้อย (M185)  
ข้อมูลล่าสุด :   06:00
ปริมาณน้ำฝน(วานนี้) ม.ม.
ระดับน้ำ : ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ : ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม. (m.)

สถานีบ้านวังกะโล่ (M145)
ข้อมูลล่าสุด :   06:00
ปริมาณน้ำฝน(วานนี้) ม.ม.
ระดับน้ำ : ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ : ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม. (m.)
สถานีบ้านห้วยทับทัน (M42)  
ข้อมูลล่าสุด :   06:00
ปริมาณน้ำฝน(วานนี้) ม.ม.
ระดับน้ำ : ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ : ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม. (m.)
สถานีบ้านหนองหญ้าปล้อง (M9)  
ข้อมูลล่าสุด :   06:00
ปริมาณน้ำฝน(วานนี้) ม.ม.
ระดับน้ำ : ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ : ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม. (m.)
สถานีบ้านด่านตะกา (M2A)
ข้อมูลล่าสุด :   06:00
ปริมาณน้ำฝน(วานนี้) ม.ม.
ระดับน้ำ : ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ : ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม. (m.)
ที่มา : สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำร่วมกับสำนักชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน
จัดทำโดยสสนก.