ปิดหน้านี้
 บ้านเวอร์กาดี
ที่ตั้ง :
ลุ่มน้ำ : แม่กลอง
รหัสลุ่มน้ำ :
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ :
 ปิดหน้านี้

ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)