ระบบโทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง (ราย15นาที)
TU01. อำเภออุ้มผาง
ข้อมูลล่าสุด : 18 ต.ค. 2561  09:00
ปริมาณฝนล่าสุด : 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน15นาทีย้อนหลัง : 0 ม.ม.
ปริมาณฝน7.00ถึงปัจจุบัน : - ม.ม.
TU02. วัดวังผาแดง
ข้อมูลล่าสุด : 18 ต.ค. 2561   09:00
ปริมาณฝนล่าสุด : 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน15นาทีย้อนหลัง : 0 ม.ม.
ปริมาณฝน7.00ถึงปัจจุบัน : - ม.ม.
TD01. วัดหนองปรือ
ข้อมูลล่าสุด : 18 ต.ค. 2561   08:00
ระดับน้ำ : 127.17 ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำ : 0 ลบ.ม./วิ
ปริมาณฝนล่าสุด : 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน15นาทีย้อนหลัง : 0 ม.ม.
ปริมาณฝน7.00ถึงปัจจุบัน : - ม.ม.
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 131.627 ฝั่งขวา 132.066
TD02. โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก
ข้อมูลล่าสุด : 18 ต.ค. 2561 09:00
ระดับน้ำ : 41.21 ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำ : 0 ลบ.ม./วิ
ปริมาณฝนล่าสุด : 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน15นาทีย้อนหลัง : 0 ม.ม.
ปริมาณฝน7.00ถึงปัจจุบัน : - ม.ม.
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 49.667 ฝั่งขวา 49.173
TD03. เขื่อนแม่กลอง
ข้อมูลล่าสุด : 18 ต.ค. 2561 09:00
ระดับน้ำ : 22.7 ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำ : - ลบ.ม./วิ
ปริมาณฝนล่าสุด : 22.7 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน15นาทีย้อนหลัง : 0 ม.ม.
ปริมาณฝน7.00ถึงปัจจุบัน : - ม.ม.
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 25.915 ฝั่งขวา 26.811
TD04. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้)
ข้อมูลล่าสุด : 18 ต.ค. 2561  09:00
ระดับน้ำ : 22.55 ม.(รทก.)
ปริมาณฝนล่าสุด : 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน15นาทีย้อนหลัง : 0 ม.ม.
ปริมาณฝน7.00ถึงปัจจุบัน : 0 ม.ม.
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 24.595 ฝั่งขวา 28.224
TD05. บ้านหนองบัว
ข้อมูลล่าสุด : 18 ต.ค. 2561  09:00
ระดับน้ำ : 24.48 ม.(รทก.).
ปริมาณน้ำ : 76.2 ลบ.ม./วิ
ปริมาณฝนล่าสุด : 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน15นาทีย้อนหลัง : 0 ม.ม.
ปริมาณฝน7.00ถึงปัจจุบัน : - ม.ม.
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 31.155 ฝั่งขวา 32.029
TD07. สถานีทวนสัญญาณท่ากะทิ
ข้อมูลล่าสุด : 18 ต.ค. 2561   09:00
ปริมาณฝนล่าสุด : 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน15นาทีย้อนหลัง : 0 ม.ม.
ปริมาณฝน7.00ถึงปัจจุบัน : - ม.ม.
TD08. สถานีทวนสัญญาณเขาตะเคียนด้วน
ข้อมูลล่าสุด : 18 ต.ค. 2561   09:00
ปริมาณฝนล่าสุด : 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน15นาทีย้อนหลัง : 0 ม.ม.
ปริมาณฝน7.00ถึงปัจจุบัน : - ม.ม.
TD09. บ้านนาพลแสน
ข้อมูลล่าสุด : 18 ต.ค. 2561  09:00
ระดับน้ำ : 95.2 ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำ : 7.3 ลบ.ม./วิ
ปริมาณฝนล่าสุด : 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน15นาทีย้อนหลัง : 0 ม.ม.
ปริมาณฝน7.00ถึงปัจจุบัน : 0 ม.ม.
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 103.383 ฝั่งขวา 107.149
TD10. โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
ข้อมูลล่าสุด : 18 ต.ค. 2561  09:00
ระดับน้ำ : 23.02 ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำ : 268 ม.ม.
ปริมาณฝนล่าสุด : 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน15นาทีย้อนหลัง : 0 ม.ม.
ปริมาณฝน7.00ถึงปัจจุบัน : 0 ม.ม.
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 32.001 ฝั่งขวา 30.879
TD11. วัดท่าแย้
ข้อมูลล่าสุด : 18 ต.ค. 2561  09:00
ระดับน้ำ : 44.63 ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำ : 17.4 ลบ.ม./วิ
ปริมาณฝนล่าสุด : 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน15นาทีย้อนหลัง : 0 ม.ม.
ปริมาณฝน7.00ถึงปัจจุบัน : 0 ม.ม.
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 48.606 ฝั่งขวา 48.956
ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สสนก.