สถานการณ์น้ำจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว (ราย15นาที)
ฝายกุมภวาปี (TLP02)
ข้อมูลล่าสุด : 02 มี.ค. 2553     02:45
ปริมาณน้ำฝน : 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ : 166.34 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 0.00 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.): ลบ.ม./วิ 171.87 ฝั่งขวา 171.82
E.65 (TLP03)
ข้อมูลล่าสุด : 02 มี.ค. 2553     02:45
ปริมาณน้ำฝน : 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ : 161.83 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 5.49 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.): ลบ.ม./วิ 165.48 ฝั่งขวา 166.00
อ.วังสามหมอ (TLP04)
ข้อมูลล่าสุด : 02 มี.ค. 2553     02:45
ปริมาณน้ำฝน : 0.0 ม.ม.
อ.สมเด็จ (TLP05)
ข้อมูลล่าสุด : 02 มี.ค. 2553     02:45
ปริมาณน้ำฝน : 0.0 ม.ม.
เขื่อนลำปาว (TLP06) (TLP06)    
ข้อมูลล่าสุด : 02 มี.ค. 2553     02:45
ปริมาณน้ำฝน : 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ : 158.73 ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำ : : 0.00 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.): ลบ.ม./วิ 168.50 ฝั่งขวา 165.70
สัญลักษณ์/Symbol
ปริมาณน้ำฝน
ระดับน้ำ
   :  ปริมาณน้ำฝน < 11 ม.ม.
   :  11 ม.ม. <= ปริมาณน้ำฝน <= 21 ม.ม.
   :  ปริมาณน้ำฝน > 21 ม.ม.
   :  ระดับน้ำ < ระดับน้ำเตือนภัย
   :  ระดับน้ำเตือนภัย <= ระดับน้ำ < ระดับน้ำวิกฤต
   :  ระดับน้ำ >= ระดับน้ำวิกฤต

E.75 (TLP07)  
ข้อมูลล่าสุด : 20 ม.ค. 2552     00:15
ปริมาณน้ำฝน : 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ : 139.30 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 44.00 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.): ลบ.ม./วิ 150.21 ฝั่งขวา 150.24
E.87 (TLP08)
ข้อมูลล่าสุด : 01 พ.ย. 2552     07:00
ปริมาณน้ำฝน : 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ : 132.86 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 82.33 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.): ลบ.ม./วิ 137.68 ฝั่งขวา 139.78
ฝายวังยาง (TLP09) (TLP09)  
ข้อมูลล่าสุด : 02 มี.ค. 2553     02:30
ปริมาณน้ำฝน : 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ : 130.22 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 17.27 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.): ลบ.ม./วิ 141.99 ฝั่งขวา 141.98
ฝายร้อยเอ็ด (TLP10) (TLP10)
ข้อมูลล่าสุด : 02 มี.ค. 2553     02:30
ปริมาณน้ำฝน : 0.0 ม.ม.
ระดับน้ำ : 130.24 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 468.39 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.): ลบ.ม./วิ 136.20 ฝั่งขวา 136.20
ที่มา : สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำร่วมกับสำนักชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สสนก.