ปริมาณน้ำเก็บกัก เขื่อนสิริกิติ์


Upper Rule Curve

Lower Rule Curve
เลือกปี

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
HAII