ปริมาณน้ำเก็บกัก เขื่อนภูมิพล


Upper Rule Curve

Lower Rule Curve
เลือกปี

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII