โทรมาตรลุ่มน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร (ราย 15 นาที)
1. บ้านคีรีล้อม
ข้อมูลล่าสุด : 5 ม.ค. 2558 19:45
ปริมาณน้ำฝน - ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน24ชม. : 0 ม.ม.
2.อนามัยบ้านบางเจริญ
ข้อมูลล่าสุด : 5 ม.ค. 2558 19:45
ปริมาณน้ำฝน - ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน24ชม. 0 ม.ม.
3.คลองท่าแซะ
ข้อมูลล่าสุด : 5 ม.ค. 2558 19:45
ปริมาณน้ำฝน - ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน24ชม. 5 ม.ม.
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
4. วังมะปราง
ข้อมูลล่าสุด : 5 ม.ค. 2558 19:45
ปริมาณน้ำฝน 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน24ชม. 0 ม.ม.
ระดับน้ำ : 20.05 ม.(รทก.)
5. อนามัยบ้านสลุย  
ข้อมูลล่าสุด : 5 ม.ค. 2558 19:45
ปริมาณน้ำฝน - ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน24ชม. 2 ม.ม.
6. อนามัยบ้านธรรมเจริญ  
ข้อมูลล่าสุด : 5 ม.ค. 2558 19:45
ปริมาณน้ำฝน 0 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝน24ชม. 0 ม.ม.
ที่มา : โครงการชลประทานชุมพร สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สสนก.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
หมายเหตุ : ฝน 24 ชม. หมายถึง ปริมาณฝนที่วัดระหว่างเวลา 7.00 น