สถานการณ์น้ำจากโทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ราย15นาที)
1. สถานีอยุธยา (S.5)  
ข้อมูลล่าสุด 10:00
ปริมาณน้ำฝน 0.00 ม.ม.
ระดับน้ำ 5.40 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่ง 4.63 ม.(รทก.)

2. สถานีบางไทร (C.29)  
ข้อมูลล่าสุด 10:00
ปริมาณน้ำฝน 0.00 ม.ม.
ระดับน้ำ 4.01 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่ง 4.09 ม.(รทก.)

3. สถานีปทุมธานี (C.55)  
ข้อมูลล่าสุด 10:15
ปริมาณน้ำฝน 0.00 ม.ม.
ระดับน้ำ 2.02 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่ง 2.84 ม.(รทก.)
4. สถานีปากเกร็ด (C.22A)  
ข้อมูลล่าสุด 10:00
ปริมาณน้ำฝน 0.00 ม.ม.
ระดับน้ำ 2.99 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่ง 2.46 ม.(รทก.)
5. สถานีสามเสน (C.12)  
ข้อมูลล่าสุด 10:00
ปริมาณน้ำฝน 0.00 ม.ม.
ระดับน้ำ 2.43 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่ง 3.00 ม.(รทก.)

6. สถานีสะพานพุธ (C.4)  
ข้อมูลล่าสุด 10:00
ปริมาณน้ำฝน 0.00 ม.ม.
 ระดับน้ำ 2.09 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่ง 2.50 ม.(รทก.)

7. สถานีท่าเรือ (C.53)  
ข้อมูลล่าสุด 10:00
ปริมาณน้ำฝน 0.00 ม.ม.
ระดับน้ำ 1.55 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่ง 2.16 ม.(รทก.)
8. สถานีป้อมพระจุลฯ (C.54)  
ข้อมูลล่าสุด 10:00
ปริมาณน้ำฝน 0.00 ม.ม.
ระดับน้ำ 1.31 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่ง 1.57 ม.(รทก.)
ที่มา : ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ สังกัดสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สสนก.