สถานการณ์น้ำจากโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง (ราย15นาที)
1. ปากแม่น้ำบางปะกง
ข้อมูลล่าสุด : 30 พ.ย. 2555     10:30
ระดับน้ำ : 1.073 ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำฝน : 0 มม.
ความเค็ม : -7.434 กรัม/ ลิตร
ออกซิเจน : 3.74 ppm.
กรด-ด่าง : 7.27  
ORP : 122.377  
2. สะพานเทพหัสดิน
ข้อมูลล่าสุด : 30 พ.ย. 2555     10:30
ระดับน้ำ : -0.087 ม.(รทก.)
ความเค็ม : 8.907 กรัม/ ลิตร
ออกซิเจน : -2.5 ppm.
กรด-ด่าง : -3.5  
ORP : -224.983  
3. บ้านโพธิ์
ข้อมูลล่าสุด : 30 พ.ย. 2555     10:30
ระดับน้ำ : 1.396 ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำฝน : 0 มม.
ความเค็ม : 0.436 กรัม/ ลิตร
ออกซิเจน : 10 ppm.
กรด-ด่าง : 7.81  
อัตราการไหล : 0 ลบ.ม./วิ
ORP : -2  
4. สะพานฉะเชิงเทรา
ข้อมูลล่าสุด : 30 พ.ย. 2555     10:30
ระดับน้ำ : -15.37 ม.(รทก.)
อุณหภูมิ : 15 C
ความเค็ม : -7.499 กรัม/ ลิตร
ออกซิเจน : -2.5 ppm.
กรด-ด่าง : -3.5  
ORP : -2  
5. เขื่อนทดน้ำบางปะกง
ข้อมูลล่าสุด : 30 พ.ย. 2555     10:30
ระดับเหนือน้ำ : 0.288 ม.(รทก.)
ระดับท้ายน้ำ : -5.571 ม.(รทก.)
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำฝน : 1 มม.
อุณหภูมิ : -24.998 C
ความเค็ม : -7.499 กรัม/ ลิตร
ออกซิเจน : -2.5 ppm.
กรด-ด่าง : -3.5  
ORP : -1  
6. ฝายท่าลาด
ข้อมูลล่าสุด : 30 พ.ย. 2555     10:30
ระดับเหนือน้ำ : -7.6 ม.(รทก.)
ระดับท้ายน้ำ : -8.91 ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำฝน : 0 มม.
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
สันฝาย : 3.5 ม.(รทก.)
7. สียัด
ข้อมูลล่าสุด : 30 พ.ย. 2555     10:30
ระดับน้ำ : 24.675 ม.(รทก.).
ปริมาณน้ำฝน : 0 มม.
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
8. บางขนาก
ข้อมูลล่าสุด : 30 พ.ย. 2555     10:30
ระดับน้ำ : 1.402 ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำฝน : 0 มม.
ความเค็ม : 0.245 กรัม/ ลิตร
ออกซิเจน : 6.02 ppm.
กรด-ด่าง : -3.486  
ORP : -2  
9. ปตร.หอทอง
ข้อมูลล่าสุด : 30 พ.ย. 2555     10:30
ระดับน้ำ : 1.131 ม.รกท.
ปริมาณน้ำฝน : 0 มม.
อุณหภูมิ : 19.986 C
ความเค็ม : -4.998 กรัม/ ลิตร
ออกซิเจน : -0.003 ppm.
กรด-ด่าง : -0.015  
ORP : -40.894  
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)